تواناییها و نحوه عملکرد دستگاه سختی گیر مغناطیسی

کاربردهای سختی گیر مغناطیسی

نحوه عملکرد دستگاه سختی گیر مغناطیسی

در اثر عبور آب از داخل لوله و تاسیسات به مرور زمان رسوبات مختلفی بر جداره لوله و تاسیسات تشکیل خواهد شد که قسمت عمده این رسوبات ، کلسیم کربنات (CaCo3) می باشد .

کلسیم کربنات ترکیباتی با اشکال مختلف می باشد . یکی از گونه های مختلف کلسیم کربنات ، کلسیت (Calcite) می باشد .کلسیت در دمای پائین تر از 30 c براحتی تشکیل شده و پایدارتر از دیگر گونه های کلسیم کربنات می باشد .این کریستال ساختار هگزاگونال (Hexagonal) داشته و بر جداره تاسیسات با اب رسوب می کند.

کلسیت در طبیعت به صورت گچ ، سنگ اهک ، سنگ مرمر و عقیق یافت می شود . شکل دیگر رسوب کلسیم کربنات به صورت آراگونیت می باشد ؛ آراگونیت در دمای بالاتر از 30 c تشکیل می شود و نسبت به کلسیت پایداری کمتری دارد . این کریستال ساختار ارتورومبیک (Orthorombic) داشته که به صورت توده کریستالی بی شکل تشکیل می شود و تمایل به رسوبگذاری بر جداره تاسیسات در تماس با اب ندارد .آراگونیت در طبیعت به صورت مروارید و مرجان یافت می شود

با توجه به مطالب فوق در اثر عبور جریان آب با سرعت خطی مناسب از حوزه مغناطیسی دستگاه بر اساس اصل القاء الکترومغناطیسی ، جریان القائی ناشی از میدان مغناطیسی بر هسته زائی و کریستالیزاسیون یونهای Ca و HCo3 تاثیر گذاشته و باعث تغییر شکل کریستالهای کلسیم کربنات از گونه کلسیت به آراگونیت می شود که در نهایت توده ای بی شکل از میکروکریستالهای آراگونیت تشکیل می شود که در آب شناور ( به صورت امولسیون ) خواهد بود و تمایل به رسوبگذاری بر جداره تاسیسات در تماس با اب را نداشته و همراه با جریان آب در یک مدار باز از داخل سیستم عبور کرده و تخلیه می گردد و در یک سیکل بسته به هنگام drain سیستم از مدار خارج می شود

• توانائی های دستگاه سختی گیرمغناطیسی

این دستگاه به طور کامل قادر خواهد بود که از ایجاد رسوب جلوگیری نماید و رسوبات قبلی را نیز متلاشی و به تدریج از بین ببرد.

How the magnetic softening plant

The water passes through the tubes and the tube wall and infrastructure facilities such as time deposits would be formed
The bulk of these deposits, calcium carbonate (CaCo3) respectively.

Compounds with different forms of calcium carbonate. One of several species of calcium carbonate, calcite (Calcite) is .klsyt easily formed at lower temperatures of 30 c and is more stable than other forms of calcium carbonate crystals This hexagonal structure (Hexagonal) and the glazing installations with water precipitate it.

Calcite in nature as chalk, limestone, marble and agate can be found. Another form of aragonite is precipitated as calcium carbonate, aragonite is formed at temperatures above 30 c is less stable than calcite.
According to the above linear velocity of water flow to the appropriate device based on the principle of electromagnetic induction, magnetic field,
Current induced magnetic field on the nucleation and crystallization of Ca ions and HCo3 influence and alter the calcium carbonate crystals of calcite to aragonite species is
Finally amorphous mass of aragonite formed Mykrvkrystalhay
Floating in the water (in emulsion) will be
In one cycle, depending on when the drain is removed from the circuit.
• hardness tester capabilities Gyrmghnatysy
These devices will be able to completely prevent the formation of deposits and sediments prior to the collapse and gradually destroy….

Kva, Alktrvmghnatysy, induced magnetic water softener magnetic water softener water softener Mghnatysy, aqua, magnetic water softener elcla, water, water softener, magnetic water softener magnetic water softener magnetic Ansar, Pkyj, Mvtvrkhanh, softener yield softening plant Mghnatysy, hexagonal crystal structure