اشعه ماوراء بنفش چیست؟

اشعه ماورای بنفش در تصفیه

اشعه فرابنفش انرژی الکترومغناطیسی است که طول موج کوتاه و انرژی زیادی دارد و برای چشم انسان نامرئی است و در طیف الکترومغناطیسی، بین اشعه ایکس و نور مرئی قرار دارد. وجود این اشعه در نور خورشید باعث آفتاب سوختگی پوست بدن می‌شود.

وجود این اشعه در نور خورشید باعث آفتاب سوختگی پوست بدن می‌شود. این اشعه طول موجی بین 0.0144 میکرومتر و 0.39 میکرومتر را دارد.

گستره اشعه فرابنفش

اشعه فرابنفش بین طول موجهای 0.0144 میکرومتر و 0.39 میکرومتر است. اشعه فرابنفش را به سه منطقه تقسیم می‌کنند:

ماورا بنفش با طول موج بلند یا ماورا بنفش A: این اشعه بین طول موجهای 0.39 و 0.315 میکرومتر قرار دارد. نسبت این اشعه در نور آفتاب ، قوس الکتریکی زغال و چراغهای الکتریکی معمولی زیاد است.

ماورا بنفش با طول موج متوسط یا ماورا بنفش B: این اشعه بین طول موجهای 0.315 و 0.28 میکرومتر است. این اشعه در نور چراغ بخار جیوه و قوسهای الکتریکی با الکترودهای فلزی وجود دارد، تاثیر آنها در پوست شدید است.

ماورا بنفش با طول موج کوتاه یا ماورا بنفش C:

این اشعه شامل طول موجهای کوتاهتر از 0.28 میکرومتر است و فقط در قوس الکتریکی جیوه وجود دارد.

جذب اشعه فرابنفش

از شیشه معمولی فقط اشعه فرابنفش A عبور می‌کند. در صنعت شیشه‌هایی با ترکیبات مخصوص می‌سازند که طول موج 0.26 یعنی ماورا بنفش B و A و قسمتی از C را نیز عبور دهد.

شفافیت کوارتز خیلی بیشتر از شیشه است و فقط طول موجهای کوتاهتر از 0.18 میکرومتر در آن جذب می‌شود. به همین سبب حبابهای چراغهای مولد اشعه فرابنفش را از کوارتز تهیه می‌کنند.

آب خالص برای اشعه فرابنفش، شفاف‌ترین مایعات است و طبقات نازک آن امواج بلندتر از 0.2 میکرومتر را از خود عبور می‌دهند.

گازها معمولا برای اشعه فرابنفش، شفاف هستند و طول موجهای بلندتر از 0.18 میکرومتر از لایه‌های نازک هوا بخوبی عبور می‌کنند.

Short wavelength ultraviolet rays and high energy electromagnetic energy that is invisible to human eyes and in the electromagnetic spectrum between X-rays and visible light is. However, the sun’s rays cause sunburn, skin and body.
However, the sun’s rays cause sunburn, skin and body. Between 0.0144 micrometers and 0.39 micrometers wavelength of the radiation is.
UV range
UV wavelengths between 0.0144 micrometers and 0.39 micrometers is. Ultraviolet rays are divided into three areas:
Long wavelength ultraviolet or UV A: The radiation wavelengths between 0.39 and 0.315 micrometer is. The rays of the sun, arc coal and electric lights is most common.
Intermediate wavelength UV or ultraviolet B: The ray wavelengths between 0.315 and 0.28 micrometers is. The radiation from mercury vapor lamps with metal electrodes and electric arcs, there is a severe impact on the skin.
Short wavelength ultraviolet or UV C:
The beam consists of shorter wavelengths of 0.28 mm Hg, there is only the arc.
UV absorption
A typical ultraviolet radiation passes through the glass only. In the glass industry with special ingredients that make the ultraviolet wavelength of 0.26 A and B and C are part of the password.
Transparent quartz glass is much more than just a shorter wavelength of 0.18 microns is absorbed. Thus bubble generating UV lamps are produced from quartz.
Pure water for UV-transparent thin layers of liquid to pass through the waves are longer than 0.2 micrometers.
Gases, usually ultraviolet wavelengths longer than 0.18 micrometers are transparent and thin layers of air travel as well.

Easy two-step water purification solution, Hayzhnyk water treatment, water purification, water purification, water alone, sunburn, skin, X-rays and visible light, ultraviolet disinfection principles, transparent quartz, lack of dissolved solids, non-toxic, does not require care, safety, short-wavelength ultraviolet, microorganisms, no corrosive effects