منابع اشعه فرابنفش

لامپ UV

منابع اشعه فرابنفش خیلی زیاد است. تعدادی از آنها عبارتند از:

1- قوس الکتریکی زغال

نسبت اشعه فرابنفش در قوس الکتریکی زغال نسبتا کم است، ولی اگر اکسیدهای فلزی به الکترودهای زغالی اضافه کنند، مقدار این اشعه افزایش می‌یابد. برای این کار الکترودهایی می‌سازند که در آنها یک غلاف زغالی دور اکسید فلزی را گرفته است. قوسهایی که الکترود آنها از فلز خالص ساخته شده باشند، نیز به نسبت زیاد اشعه فرابنفش دارند.

2- چراغهای بخار جیوه

مهمترین و متداولترین منابع اشعه فرابنفش چراغهای بخار جیوه هستند که با مصرف کم نیروی الکتریکی، مقدار زیادی اشعه فرابنفش تولید می‌کنند. قسمت اساسی لامپ از لوله‌ای از جنس کوارتز ساخته شده است که در دو طرف آن دارای دو مخزن جیوه است.

اندازه‌گیری اشعه فرابنفش

اساس اندازه گیری اشعه فرابنفش متکی به خواص فیزیکی و شیمیایی آن است. وسایلی که برای اندازه گیری اشعه فرابنفش وجود دارد، اکتی نومتر (Actinometer) نامیده می‌شود و به سه دسته تقسیم می‌شود:

پیل ترموالکتریک: جسمی را که کلیه اشعه را جذب می‌کند، در معرض تابش اشعه قرار داده و حرارت حاصله را اندازه گیری می‌کنند.

اکتی نومتر فیزیکی: مهمترن این نوع اکتی نومترها سلول فوتوالکتریک (Photoelectric) است که از یک حباب از جنس کوارتز که به خوبی تخلیه شده است، تشکیل شده و نیز شامل دو الکترود است.

اکتی نومتر شیمیایی: املاح نقره در اثر تابش اشعه فرابنفش احیا شده و چون نقره آن آزاد می‌گردد، املاح سیاه رنگ می‌شود. اکتی نومتری که متکی به خاصیت فوق است، اکتی نومتر بوردیه (Bordier) است.

Too much UV sources. Some of them include:
1 arc coal
UV in the arc of coal is relatively low, but if the metal oxide is added to the coal electrodes, the amount of exposure increases. To do this, in which electrodes made of a metal oxide sheath coal taken away. The electrodes are made of pure metal ribs, they are also relatively high ultraviolet radiation.
2. mercury vapor lamps.
The most common sources of mercury vapor UV lamps with low electrical power consumption, produce large amounts of ultraviolet radiation. Essential part of a cylindrical tube made of quartz is that it has two sides of the mercury reservoir.
Measuring UV
By measuring the ultraviolet radiation is dependent on the physical and chemical properties. There are devices for measuring UV, new meter active power filter (Actinometer) referred to three categories:
Thermoelectric cells, the body absorbs all radiation, exposure to radiation and temperature measurements are obtained.
New active power filter physical meter: Mhmtrn this new type active power filter Electric meters photo cell (Photoelectric) is a bubble of quartz that is well drained, and also includes two electrodes are formed.

Aqua Water Purifier Vienna, filter aquarium water, agricultural water filter UV, salt, black, measuring UV, chemical Nvmtr active power filter, active power filter physical Nvmtr, Quartz, physical and chemical properties, the mercury reservoir, transparent quartz, photoelectric , arc coal-powered thermoelectric, mercury vapor lamps.