استفاده اسمزمعکوس در صنعت

اسمز معکوس در صنعت

اسمزمعکوس درصنعت به منظور تهیه آب قابل شرب از آبهای شور و نمکی به کار می رود و به طور روز افزونی در تصفیه فاضلاب ها به کارگرفته می شود . به طورکلی سیستم اسمز معکوس با سایر فرایند های جداسازی که برای حذف تمامی آلودگیهای آب به کارمی روند (مانند تقطیر) رقابت می نماید.توانایی حذف آلودگی توسط ممبران اسمز معکوس بسیار وسیع بوده و شامل موارد زیرمی باشد:

  • حذف مینرال ها و فلزات حل شده
  • حذف یونهای منفرد حل شده و عوامل مسبب سختی
  • حذف ویروس ها ، باکتری ها و پیروژن تا سقف 99٪
  • حذف نمک ها ، مواد قندی ، پروتئین ها ، فلزات سنگین و  فلزات رادیواکتیو
  • حذف پنبه نسوز، انواع مزه ها ، رنگ ، ترکیبات شیمیای ایجاد کننده بو ، ذرات ، جامدات حل شده و گل و لای.

RO industry in order to provide potable water from brackish and salt waters and are increasingly used in water treatment to be used. In general, reverse osmosis systems and other separation processes to remove all water pollution in work processes (eg distillation) compete Nmayd.tvanayy eliminate pollution reverse osmosis membrane is very broad and includes the chorus:

Remove dissolved minerals and metals
Remove individual ions dissolved and cause hardship
Remove viruses, bacteria and Pyrvzhn up to 99%
Removal of salts, sugars, proteins, heavy metals and radioactive metals
Removal of asbestos, of taste, color, odor-causing chemical compounds, particulates, dissolved solids and mud.

Vatr, soft water treatment reverse osmosis, membrane filters for water purification west point switch, membrane cleaning, waterproofing membrane, membrane, membrane, membrane, membrane, membrane filter sales, sales membrane csm, membrane filters filmtec, price filtering membrane, membrane, including industrial membrane Cabinets of membrane