ممبران به روش اسمز معکوس

ممبران اسمز معكوس

تکنیک اسمز معکوس در مقابل اسمز مستقیم به کار می رود . در اسمز مستقیم، هنگامی که دو محلول با غلظتهای مختلف توسط یک ممبران نیمه تراوا از یکدیگر جدا گردند به گونه ای که امکان عبور حلال از ممبران وجود داشته باشد در حالیکه اجزاء حل شده قادر به عبور از آن نباشد یک انتقال خود به خود (نفوذ)حلال رخ خواهد داد . حلال که معمولا آب می باشد از سمت با غلظت کمتر به سمت با غلظت بیشتر حرکت خواهد کرد.فرایند اسمزی می تواند معکوس گردد . اعمال فشار به یک محلول غلیظ تر باعث نفوذ حلال، از ممبران نیمه تراوا و قرارگیری آن در محلولهای با غلظت کمتر خواهد شد اصطلاح اسمز معکوس به شکل جداسازی یونهای حل شده و مولکولهای کوچک که باعث آلوده شدن آب می گردند، اختصاص دارد در اسمزمعکوس فشاری بیشترازفشاراسمزی به محلول ورودی وغلیظ تر اعمال می گردد تا شاهد جریان حلال از قسمت غلیظ تر به قسمت رقیق تر باشیم. اندازه اندک حفره ها در این نوع ممبرانها، مسدود شدن آنها را نسبت به انواع دیگر محتمل تر می سازد. اگر چه پیشرفتهای اخیر در تکنولوژی ممبران، منجر به گسترش ممبرانهایی شده است که درفشارهای کمتری کارمی کنند. به کارگیری ممبرانهای با فشار کمتر، به معنی ذخیره انرژی الکتریکی و کاهش هزینه می باشد.

ممبران csm اسمز معکوس

Reverse osmosis technique is used directly against osmosis.) solution will occur. The solvent is usually water from the lower concentration will move towards more concentration. Osmotic process can be reversed.Byshtrazfsharasmzy more Vghlyz input solution applied to control the flow of solvent to dilute the more concentrated than expected. Small size of pores in these membranes, clogging them more likely than other types. Although recent advances in membrane technology, which has led to the development Mmbranhayy Drfsharhay work less. The use of membranes with less pressure, meaning saving electrical energy and reducing cost.

Water and wastewater treatment equipment, industrial effluents Price membrane, membrane price csm, prices of single-film membrane, membrane price lists, sales membrane, membrane Fyltr, Fylmtk membrane, membrane ethnic, tribal membrane assembly, one against the membrane, membrane Who among, membrane Flmtk.