آهن موجود در آب

آهن موجود در آب

آهن به دو گونه آهن فرو و آهن فریک وجود دارد . آهن در فرم فریک کاملاً اکسیده شده در حالیکه در وضعیت فرو ، به گونه ای جزئی اکسیده می گردد . در آزمایش مقدار کل محلول شده و دو نوع ، یعنی آهن فرو و آهن فریک مورد سنجش قرار می گیرد . از آنجاییکه آهن یکی از فراوانترین عناصر پوسته جامد زمین می باشد در اکثر آبهای طبیعی وجود دارد .

آهن در آبهای سطحی به دلیل اکسید شدن توسط اکسیژن ، به صورت فریک می باشد ، اما آهن در آبهای چاه ، معمولاً بصورت فرو دیده می شود ، وقتی آب از درون چاه به سطح زمبن آورده می شود ،به محض تماس با هوای بیرون گاز دی اکسید کربن آزاد گشته و آهن فرو تبدیل به آهن فریک می گردد .

آهن در رده عناصر قشر ساز شبیه کلسیم و منیزیم قرار داده شده است و دلیل آنهم تشکیل رسوب از محلول و تولید یک لایه می باشد ، آهن در آب اشکالات زیادی را تولید می کند ، تولید لکه هایی میکند که لایه حفاظتی و بهداشتی دستشوئی ها را از بین برده و بر سایر ظروف مشابه تأثیرات سوئی می گذارد . از نقطه نظر قوانین بهداشتی دولت ایالات متحده آمریکا ،حداکثر مقدار این ماده دردرون آب قابل شرب حدود ۰.۳ ppm بصورتFeاست. از آنجا که حضور آهن به مقدار فراوان باعث ناهنجاریهای بهداشتی می گردد از اینرو حذف آن بسیار حائز اهمیت می باشد .

▪ حذف آهن از محیط به همراه فرآیندهای زیر صورت می گیرد ۱) هوا دادن ۲) منعقد ساختن ۳) نرم کردن توسط آهک و آهک کربنات سدیم ۴) تبادل یونی ۵) صافسازی تماسی

There are two types of iron to ferrous iron and ferric iron. Fully oxidized iron in the ferric form, while in the fall, so be partially oxidized. The test solution and the total amount of the ferrous iron and ferric iron is measured. Since iron is the most abundant element in the Earth’s crust is solid in most natural waters.
Iron in surface waters due to oxidation by oxygen, ferric form, but iron in water wells, usually seen as a fall, when water from the well to the surface Zmbn be brought into contact with outside air as gas. carbon dioxide and ferrous iron into ferric iron is released.
destroyed and chilling effect on other similar containers. From the standpoint of the United States of America health legislation, the maximum amount of potable water within about 0.3 ppm Fe as is.  Since the presence of iron in large quantities to cause health disorders can be removed so it is very important.
▪ Removal of iron from the environment with the following processes take place  1) air 2) signed a 3) soften by lime and soda lime 4) ion exchange 5) Safsazy contact

Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Elijah, but Easy two-step water purification water purification Aqua, home water purification water tek, King Aqua Water Treatment, Water Purifier soft water, home water filtration system water tek, Water Purifier soft water, Aqua Clean water Purifier, water Purifier soft water, domestic water purifier water tek, water Purifier price of soft water, the price of Aqua Life water Purifier, water Purifier dealers water tek