نیترات موجود در آب

نیترات منابع آب

نیتریت ونیترات از دیگر مواد موجود درآب می باشند که معمولاً به مقدار نسبتاً کمی در آبهای طبیعی یافت می شوند ، احتمالاً ترکیبات نیتروژن دار از طریق فاضلاب های صنعتی و کشاورزی وتاحدودی صنعتی به این آبها وارد می شوند که با اکسید شدن این ترکیبات به نیترات توأم است، اداره بهداشت ایالات متحده آمریکا در ارتباط با استانداردهای آب آشامیدنی ،هیچگونه محدودیتی را در ارتباط با مقدار محتوی نیترات در آب عمل نکرده است .

اخیراً،مشخص شده که وجود غلضت های بالایی از نیترات بالای ppm ۱۰ دلیل آبی شدن رنگ نوزادان تحت عنوان methem eglobinemia می باشد معمولاً وجود چنین غلظت های بالایی مربوط به آب چاههایی در مناطق روستایی و نزدیک به منابع نفوذ سطحی می باشد.( البته این تحقیق مربوط به کشور آمریکا می باشد.)

▪ میزان نیترات در آب چند نقطه در شهر اراک و دو نوع آب معدنی:

ـ منطقه دارایی ۳۹.۶۵ ppm دماوند(آب معدنی) ۷ ppm

ـ منطقه دانشگاه ۱۵.۲ ppm پلور( آب معدنی ) ۲ ppm

Nitrite Vnytrat other ingredients are water

Usually found in relatively small quantities in natural waters,

 Probably nitrogen compounds from industrial effluents and agricultural industries Vtahdvdy to enter these waters

Oxidation of these compounds in combination with nitrates, the United States of America Department of Health in relation to drinking water standards, any restriction in relation to the amount of nitrate content in water has not acted.

Recently, there has been shown that high concentrations of nitrate above the blue color ppm 10 babies is entitled methem eglobinemia

Usually such high concentrations of water wells in rural areas close to the influence of the surface. (Of course, America is the study of the country.)

▪ The amount of nitrate in the water several points in the city and two types of water:
Damavand assets of 39.65 ppm (mineral water) 7 ppm
15.2 ppm region of the pleura (mineral water) 2 ppm

Filter aquarium water, pool water filters, water filters, water purification Eva Aqua Line, Water Purifier water tek, Aqua Life Water Purifier, Water Purifier water tek, Aqua Life Water Purifier, Water Filter Aqua Line, the Household water treatment Aqua Life, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, the price of home water purification water tek, the price of water purification soft water, water purification unit price of water tek, representing Aqua water Purifier