ترکیبات موجود درآب

ترکیبات موجود در آب

ترکیبات موجود در آب عبارتنداز : نیترات ونیتریت ، آهن و منگنز، جامدات معلق، سولفات، فسفات، کلراید، فلوراید ،کلسیم و سدیم و عناصر ناچیز

درصد فراوانی عناصر در پوسته زمین:

ـ اکسیژن ۴۹.۵% سدیم ۲.۶۳% کلر ۰.۱۹% باریم ۰.۰۴%

ـ سیلیسیم ۲۵.۷% پتاسیم ۲.۴۰% فسفر ۰.۱۱% نیتروژن ۰.۰۳%

ـ آلومینیم ۷.۴% منیزیم ۱.۹۳% منگنز ۰.۰۹% فلوئور ۰.۰۳%

ـ آهن ۴.۷% هیدروژن ۰.۹% کربن ۰.۰۸% استرانسیم ۰.۰۲%

ـ کلسیم ۳.۴% تیتانیوم ۰.۶% گوگرد ۰.۰۶% سایر عناصر ۰.۴۷%

جامدات معلق:

جامدات معلق جامداتی هستند که محلول حقیقی نبوده و می توان با صاف کردن از محیط حذفشان نمود . جامدات کل معرف مجموع جامدات حل شده و جامدات معلق می باشد ( اکثر اوقات به مقدار جامدات کل مانده کل هم اطلاق می شود . در آب با منشأ، بستری است که آب در آن جاری می باشد از عوامل دیگر ایجاد مواد معلق می توان به نقش کارخانجات صنعتی و کارگاهها کودهای کشاورزی فاضلابهای شهری وصنعتی وکشاورزی و …. در ایجاد مواد معلق اشاره نمود .

استانداردهای سازمان بهداشت آب آشامیدنی آمریکا مقدار کل جامدات را برای یک آب قابل شرب خوب ( ۵۰۰ ppm) خاطر نشان کرده است اما اگر در ایالتی و یا ناحیه ای نتوان به این استاندارد دست یافت مقدار(۱۰۰۰ ppm )نیز اجازه داده شده است .لازم به ذکر است که عملاً هیچ محدودیتی بطور مستقیم بر روی مقدار جامدات حل شده و معلق اعمال نگردیده و این محدوده توسط کدورت آب که نباید از (۱۰) واحد تجاوز کندکنترل می شود .

Compounds in water are: Vnytryt nitrate, iron, manganese, suspended solids, sulfate, phosphate, chloride, fluoride, sodium, calcium and trace elements

frequency of the elements in the earth’s crust:

Oxygen 49.5% sodium chloride 2.63% 0.19% 0.04% barium

2.40% 0.11% nitrogen, phosphorus, potassium, silicon and 25.7% 0.03%

7.4% aluminum, magnesium, manganese, 1.93% 0.09% 0.03% fluorine

4.7% 0.9% carbon, 0.08% hydrogen, iron, strontium 0.02%

3.4% 0.6% sulfur, calcium, titanium, 0.47%, 0.06% other elements.

Suspended Solids:

Suspended solids, dissolved solids that are not real and can hone their elimination from the environment. Total solids, total dissolved solids Vjamdat reagent is suspended (often also referred to the total remaining solids. The origin of water, the water flow is admitted that other factors can be suspended material factories and workshops of agricultural fertilizers and industrial wastewater Agriculture and …. the creation of suspended material cited.

WHO standards for drinking water Drinking water is good for America’s total solids content (500 ppm) has noted But if the state or region can not be achieved this standard Value (1000 ppm) is allowed .lazm also be noted that virtually no limit on the amount of dissolved solids and suspended directly does not apply And the turbidity of the water that should (10) Kndkntrl exceed the unit.

Water puri water, water purification sure, Aqua Life water, drinking water, potable water well, iron and manganese, WHO standards for drinking water, compounds in water, suspended and dissolved solids, suspended solids, municipal and industrial wastewater and Agriculture nitrates and nitrites, water turbidity