60درصد استان دچار خشکسالی شدید است

دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

مراسم افتتاحیه بهره برداری از سد مخزنی حاجی آباد قائن در استان خراسان برگزار شد. دکتر رضا اردکانیان معاون امور آب وزارت نیرو در این مراسم یکی از محوری ترین برنامه های دولت را مهار آب در کشور ذکر کردو اظهار داشت: در دوره ی 8ساله خاتمی عملیات احداث بیش از 40 سد مخزنی بزرگ به اتمام رسیده است و امسال نیز در تاریخ تأمین و مهار آبهای سطحی کشور یک سال استثنایی خواهد بود.

وی گفت: امسال قادر خواهیم بود 15 درصد سد مخزنی را به مرحله بهره برداری برسانیم و 8سد مخزنی بزرگ دیگر را آبگیری کنیم که در مجموع 3 میلیارد متر مکعب به حجم آب های قابل تنظیم کشور اضافه خواهدشد ضمن اینگه عملیلت اجرایی 20 سد مخزنی آغاز می شود. وی تعداد انرژی برق آبی را که از سال 57 تاکنون به اتمام رسیده و در حال بهره برداری است، 60 طرح یا حجم آب قابل تنظیم 32 میلیارد متر مکعب عنوان نمودکه در مقایسه با 13 سد احداث شده تا سال 57 با حجم آب قابل تنظیم 13 میلیارد متر مکعب توفیق بسیار بزرگی دانست که نصیب این مردم و کشور شده است.دکتر اردکانیان در ادامه به انرژی تولید برق آبی سدهای کشور اشاره نمود و گفت:ظرفیت نصب شده برق کشور رد ابتدای انقلاب 7 هزار مگاوات که 1800 مگاوات آن سهم انرژی برق آبی بود و امروز ظرفیت نصب شده برق کشور 133 هزار مگاوات است.

 The opening ceremony exploitation of Haji Abad Dam Cain was held in the province. R. Ardakanian Deputy Ministry of Energy and Water Affairs in the event one of the most pivotal state water control programs in the country named Lockheed Martin said during Khatami’s eight-year construction work for more than 40 large dam was completed this year in Therefore, the inhibition of surface water will be an exceptional year.
He said that this year 15% of the dam will be able to take operational steps and 8 other major water dam that a total of 3 billion cubic meters of water can be adjusted to the size of the country will be added to the beginning of Inge Mlylt executive Dam 20 is. The number of large reservoir dams since 57 have been completed and are operational, the 60 projects and 32 billion cubic meters of water can be adjusted as Nmvdk·h dam construction, compared with 13 to 57 years with adjustable volume 13 billion cubic meters a huge success as the fate of the people and the country’s hydroelectric dams to produce energy. Dr. Ardakanian more prevalent in the country, saying the country’s electricity installed capacity of 1,800 MW that it rejected the beginning of the revolution 7 thousand megawatts of electricity Today’s water and electricity installed capacity of 133 thousand MW.

Soft water treatment and waste water treatment Vatr, Snty, industrial wastewater treatment methods Gaz, best treatment Kbd, By, energy utilization and control of water supply Sthy, Mkhzny, Dam hydroelectric power dams and water volume can be Kshvr, Kshvr, set Knjd, oil treatment Fal, carbon treatment purification methods Kbd, treatment methods Khanh, Kshvr, installed capacity of power plant process