برج های افشانک های گاز زدا

سيستم كلرزنی استخر

 دگازر

گاززدا  برجی است که در آن آب توسط افشانک هایی از بالا به پایین پاشیده شده و هوا به کمک یک هواده (بلوئر) از پایین برج به بالا دمیده می شود .از دستگاه گاززدا بیشتر برای زدودن دی اکسید کربن از آب و در نتیجه افزایش pH   استفاده می شود .

در داخل دگازر هرچه هوا با آب بیشتر در تماس قرار گیرد مطلوب تر است چون در شرایط ایده آل و تعادلی ، غلظت دی اکسید کربن در آب متناسب با فشار جزئی آن در هوا می شود که بسیار کم است .

برای ایجاد سطح تماس بیشتر بین آب و هوا داخل برج از آکنه های پلاستیکی یا سرامیکی مانند راشیگ ، پال ، زین اینتالکس و…. پرمی شود .

آکنه ها با داشتن سطح ویژه زیاد (سطح خارجی به ازای واحد حجم)  کمک می کنند که از ارتفاع برج برای جداسازی گاز از آب استفاده بهتر شود و در عین حال باعث افت فشار زیاد نشوند .

Dgazr

Gazzda tower where water spray from top to bottom and sprayed the air with a aerators (blowers) from the bottom to the top of the tower is blown more Gazzda From devices to remove carbon dioxide from the water and thus increase the pH Readings are used more …

To create a greater contact area between water and air into the Tower of plastic or ceramic, such as acne Rashyg, Paul, now Ayntalks and …. to be filled.

Acne with a high specific surface area (surface per unit volume) help from the tower to separate gas from water use and at the same time the pressure is not high.

Industrial water treatment equipment and household water purifier filter Snty, half Snty, chlorine acne and acne Ha, Plastyky, rise of pH, separation Snty, spray treatment Ha, Gaz, Dgazr, dioxide removal Krbn, saddle Ayntalks, dioxide concentration Krbn, Gazzda