ماده رسوب زدا

ماده رسوب زدا

رسوب زدا برای فلزات سخت

محصولی است بر پایه اسیدکلریدریک (HCl) که در ترکیب آن ممانعت کننده نیز برای جلوگیری از آسیب به سطح فلزات وجود دارد . این ماده برای انحلال رسوبات معدنی شامل ترکیبات منیزیم و کلسیم ، اکسیدهای آلومینیوم به کار می رود . این ماده برای استفاده در سیستم هایی که از فازات سخت مانند آهن و مس ساخته شده اند ، بوده و استفاده از آن برا ی فلزات نرم مانند قلع ، روی ، برنج و آلومینیوم مجاز نمی باشد .

رسوب زدا برای فلزات نرم

بر پایه سولفامیک سید بوده که در ترکیب آن ممانعت کننده نیز جلوگیری از آسیب به سطح فلزات وجود دارد .

این ماده برای انحلال رسوبات معدنی شامل ترکیبات منیزیم و کلسیم ، اکسیدهای آهن و آلومینیوم به کار می رود .

این ماده برای استفاده در سیستم هایی که از فلزات نرم مانند مس ، روی ، آلومینیوم ، برنج  و …. ساخته شده اند ، می باشد .

Anti fouling for hard metals

Is a product based on HCl (HCl), which also contains inhibitors to prevent damage to the surface of metal there. The substance used to dissolve mineral deposits such as magnesium and calcium compounds, aluminum oxide is used. This material is for use in systems such as iron and copper, are made from hard Fazat, and use it for soft metals such as tin, zinc, brass and aluminum are not allowed.

Anti fouling for soft metals

Based on Svlfamyk acid which contains inhibitors also prevent damage to the surface of metal there.

 The substance used to dissolve mineral deposits containing compounds, magnesium and calcium, iron and aluminum oxides are used.

This material is for use in systems with soft metals such as copper, zinc, aluminum, brass and …. made them.

Soft water treatment system water treatment system Vatr, six stage water treatment system Ay, Pyvrytr the loss of cooling towers Mykrvbha, NC6, power cooling systems Kn, Tqtyr, remove organics and Smy, a public corrosive seawater desalination techniques , Soviet Shixin water water treatment industry Drya, of water, prevent erosion and create anti Rsvb, Rsvb, Ksh, nano materials Fyltrasyvn, packages wheat germ Zdayy, Baktryha, control chemical control