بایوساید هاو مواد آنتی باکتریال

تصفیه آب

ماده ضد میکروب و بیودیسپرسنت برای آب های صنعتی

ماده ای است بر پایه ترکیبات چهارتایی آمونیوم که حتی در غلظت های پایین تر دارای قدرت باکتریو استاتیک و باکتریوساید (میکروب کش) مطلوب می باشد .

ماده ضد میکروب برای آب های صنعتی

ماده ای است بر پایه مشتقات ایزوتیالین که حتی در غلظت های بسیار پایین از رشد باکتری ها ، قارچ ها و مخمرها جلوگیری می کند . این محصول یک عامل ضد میکروب و محافظت کننده بسیار مؤثربرای استفاده در آب های صنعتی می باشد .

ضد میکروب برای سیستم های خنک کننده

بر پایه ترکیبات الکلی بوده که دارای قدرت باکتریواستاتیک و پخش کنندگی املاح و لجن های بیولوژیکی سیستم می باشد . لازم به ذکر است مکاده مذکور از قدرت بایوسایدی بسیاربالایی برخوردار است به طوریکه در غیاب ذتزریق هرگونه بایوساید دیگری ، سیستم حداقل به مدت 2 ماه استریل خواهد بود .

Antimicrobial and industrial water Byvdysprsnt

Material is based upon quaternary ammonium compounds, even in low concentrations bacteriorhodopsin powerful static and bactericidal (germicidal) is desirable.

Antimicrobial agents for industrial water

Chemical derivatives based on Ayzvtyalyn that even very low concentrations of the growth of bacteria, fungi and yeast prevented. This product is an antimicrobial and protective Mvsrbray is used in industrial water.

Antimicrobial for system cooling

Alcohol-based compounds which have bacteriostatic and distributors of mineral and biological sludge system. It should be noted Mkadh the power is Bayvsaydy Bsyarbalayy so in the absence of any Bayvsayd Ztzryq another, the system will be sterilized at least 2 months.

Water puri water, water-purification equipment puricom, home water treatment devices water safe Khvrshydy, desalination desalination desalination Snty, Qshm, desalination desalination of Khvrshydy, Ha, nuclear desalination water Ay, now a wick Ayy, design a fresh water desalination troubleshooting Khvrshydy, Kn, 206 water tank, water tank Flzy, Hvayy, water tank water tank, refrigerator, air tank, air tank Fshrdh,