کاربرد پکیج های تصفیه فاضلاب

پكيج تصفيه فاضلاب

کاربرد پکیج های تصفیه فاضلاب

  • شهرک ها،مجتمع های مسکونی و اداری
  • بیمارستان ها،مراکز بهداشتی و درمانی
  • صنایع،کارخانه ها و کارگاه ها
  • مراکز تفریحی،آموزشی و نظامی

  • ترمینال ها،بنادر و فرودگاه ها
  • هتل ها و اقامتگاه های مسافری و گردشگری
  • تاسیسات مجاور سدها،رودخانه هاو چاه ها

Application of Sewage Treatment Packages

Townships, residential and office
Hospitals, health centers
Industries, factories and workshops
Recreation centers, educational and military
Terminals, ports and airports
Hotels and resorts for travelers and tourists
Adjacent facilities, dams, rivers, wells Howe

Household water purifier, home water purifier royal, home water treatment system at Branch Water Aqua 6 filters, household water purification soft water, home water purification water tek, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, the Aqua Fresh water, Aqua Flo water Purifier, water Purifier soft water, domestic water purifier water tek, the price of domestic water purification soft water, the price closed Aqua water Purifier, water Purifier dealers water tek