سیستم فیلتراسیون دستگاه تصفیه آب

فیلتراسیون تصفیه آب

مرحله1:فیلتر ترکیب شده سدیمنت:

این فیلتر برای حذف ذرات حلال،گرده ها و محافظت از فیلتر ممبرین وفیلتر کربن در برابر مسدود شدن و آسیب دیدن انجام می دهد.

مرحله2:فیلتر پری کربن:

این فیلتر برای از بین بردن کلر و آفت های گیاهی و رادیکال های آزاد از آب است.

مرحله 3:فیلتر ممبرین با روش اسمز معکوس

این فیلتر یک فیلتر غشایی است که از میان منافذ0.0001 میکرونی قابلیت حذف عناصر آلوده شامل نیترات،فلزات سنگین و مضر و میکروب و باکتری های محلول در آب و سایر عناصر شیمیایی مضر را دارد.

مرحله4:فیلتر پست کربن:

این فیلتر از مواد نارگیل تشکیل شده است و برای از بین بردن بوی آب و بهبود طعم آن می باشد.هم چنین یون نقره در فیلتر پست کربن جهت جلوگیری از رشد میکروبها و باکتری ها می شود.

مرحله5:فاین فیلتر(فیلتر ظریف):

این فیلتر ریز گردها و ذرات و ناخالصی های موجود در آب را حذف می کند.

مرحله6:فیلتر سرامیک:

این فیلتر از رشد میکروب ها و باکتری ها جلوگیری می کند و روی هم رفته باعث بهبود ثبات آب و مراعات اصول بهداشتی آب می گردد.

Step 1: filter combination Sdymnt:

The solvent is filtered to remove particles, pollen and protect the membrane filter to clog and damage the carbon Vfyltr do.

Step 2: Pre Carbon Filter:

The filter to remove chlorine and plant pests and free radicals from water.

Step 3: reverse osmosis membrane filter

The filtered through a membrane filter with pore size of 0.0001 microns Elements capable of removing contaminants, including nitrates, heavy metals and harmful microbes.And bacteria in water and other chemicals are harmful.

Step 4: Post Carbon filter:

The filter is composed of materials and to eliminate the smell of coconut water And improve its taste Bashd.hm silver ions in the post carbon filter to prevent The growth of germs and bacteria.

Step 5: Fine filter (filter fine):

The filter fine particles of dusts and eliminates impurities in the water.

Step 6: ceramic filter:
The filter prevents the growth of germs and bacteria And improves the overall stability of the water and sanitation water.

Water Purifier aqua clean, water purifier aqua tek, Water Purifier aquatech Branch Household water treatment, water purification system water tek, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, Purifier household water tek, home water treatment system in Karaj, home water purifier price in Tehran, Karaj home water purifier, water purifier price soft water, water purification unit price of water tek, representing water, soft water purifier