مشخصات دستگاه تصفیه آب خانگی واتر پرو

مشخصات دستگاه تصفیه آب پرو

مشخصات دستگاه تصفیه آب خانگی واتر پرو:

1) حذف کامل کوچکترین باکتریها

2) تولید 200 لیتر آب تصفیه شده طبق استاندارد NSF در شبانه روز مختص آشامیدن در آشپزخانه ( در صورت تمایل مصرف کننده ظرفیت تولید قابل افزایش طبق سفارش میباشد.)

3) قابل نصب در اماکن مختلف و تغییر مکان.

4) دسترسی آسان و بیشتر به آب تصفیه شده و جایگزینی آن با آب بطری ( آب معدنی ).

5) جلوگیری از رسوب در کتری ، چای و قهوه ساز ، اتوی بخار و سماور .

6) تبدیل آبهای لب شور به آب شیرین و گوارا توسط غشاهای اسمز معکوس

7) اضافه شدن مواد معدنی و کانی های مورد نیاز بدن به آب آشامیدنی ، پس از تصفیه کامل آن .( فیلتر مواد معدنی در صورت درخواصت مشتری قابل حذف میباشد – مناسب برای بیماران کلیوی برای مصرف آب خالص. )

Profile of Household Water Purifier Water in Peru:

1) complete removal of the smallest bacteria

2) production of 200 liters of water a day for drinking, in accordance with NSF standard kitchens (in the case of consumer sentiment increased production capacity is according to the order.)

3) can be installed in various places, and change the location.

4) More easy access to clean water and replace it with bottled water (mineral water).

5) prevent sedimentation in a kettle, tea and coffee maker, iron and steaming samovar.

6) become brackish water by reverse osmosis membranes, sweet

7) The addition of minerals and minerals needed by the body to drinking water, after complete treatment. (Mineral filter can be removed if the customer is Drkhvast – for kidney patients to drink pure water.)

Water, water purifier, domestic water purifier water purifier water Prv, prevent sediment Ktry, Prv, water water water purifier water purifier water Prv, Prv, osmosis membranes Mkvs, sales representatives Ddstgah Household water treatment filter material Mdny, Water Water Prv, Peru