تصفیه آب شش مرحله Clear Water-M6

تصفیه آب aqua clear

تصفیه آب شش مرحلهClear Water-M6

این دستگاه مطابق با تکنولوژی RO ( اسمز معکوس یا آب شیرین کن ) برای محل هایی که آب ورودی دارای مقادیر بیش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شده است و با توجه به دارا بودن فیلتر مینرال در مرحله ششم توانایی اضافه نمودن مواد معدنی مورد نیاز بدن به آب تصفیه شده را دارد . ( دارای پایه جهت نگهداری و جابجایی بهتر دستگاه و گیج فشار سنج جهت عیب یابی میباشد. )

این دستگاه علاوه بر حذف ذرات معلق و گازهای شیمیایی موجود در آب ،‌ قادر است که سنگینی (TDS) و سختی (TH) آب را نیز تاحد قابل توجهی کاهش دهد.

دستگاه پنج مرحله ای RO ، با توجه به دارا بودن پمپ تامین فشار ، برای مناطقی که فشار آب ورودی کمتر از حد نرمال است نیز مناسب می باشد. حد اکثر آب دهی این دستگاه تقریبا 200 لیتر در یک شبانه روز می باشد که جهت رفع نیازهای یک خانواده کافی به نظر می رسد. این دستگاه دارای تانک تحت فشار 12 لیتری از جنس پلی اتیلن نیز هست که امکان ذخیره آب را به مصرف کننده میدهد..

Six Stage Water Filtration Clear Water-M6

This device complies with technology RO (reverse osmosis or desalination) to the water inlet that has a high amount of dissolved solids is normally designed
And having regard to the mineral filters in the sixth step of adding minerals to the body of water is required. (A foundation for better handling maintenance and troubleshooting of devices and pressure gauge to gauge.)

In Addition to remove suspended solids and chemical gases in water, can be heavy (TDS) and hardness (TH) of water is considerably smaller extent.

The five-stage RO, due to the presence of the pump pressure supplied to the inlet where the water pressure is lower than normal is good. It sets a maximum hydration of approximately 200 liters a day is sufficient to meet the needs of a family, it seems. This device has a 12-liter polyethylene tank pressure is also possible that the water supply to consumers.

Kn, Osmosis Water Purifier Aqua Clean fresh water tank under Fshar, Mkvs, the five-stage RO, Mynral, filtering technology in accordance with the RO, the pump supplying water, Fshar, chemical gases in pressure gauge