دستگاه های تصفیه آب خانگی سر شیری

تصفیه آب خانگی سر شیری

این دستگاه بر روی علمک ظرفشویی نصب می گردد و آب تصفیه نشده از فیلتر 4 لایه ای عبور می کند، که در لایه اول به دلیل وجود فیلتر سرامیکی کلیه ذرات معلق تا اندازه 9% میکرون حذف شده و در لایه دوم به دلیل وجود کربن بلاک، رنگ-طعم-بو-مزه و کلر از بین می رود.

قابل توجه می باشد که در لایه سوم به دلیل وجود سولفیت سدیم، بو-مزه و کلر احتمالی باقیمانده نیز از بین خواهد رفت و در نهایت در لایه آخر به دلیل وجود نانو فیلتر آلودگی های میکروبیولوژیکی حذف، و هیچ ذره جامد بزرگ تر از 0/01 میکرون از آن عبور نخواهد کرد.

The washing machine is installed on Lmk And raw water passes through the filter layer 4, Where the first layer due to the 9% micron ceramic filter remove all particulate matter And the second layer due to the carbon block, color-taste-smell-taste of chlorine disappears.

It is notable that in the third layer, the presence of sodium sulfite, chlorine taste and odor-contingent remainder will be lost Finally, the last layer of nano filter removes microbiological contamination, and no solid particles larger than 01/0 microns will pass through it.

Water Purifier ro, Alkaline Water Purifier Water Purifier Shamydny,, pollution microbiology, bacteriology lamp uv, home water treatment device the primary particles, sodium sulfite, 4-layer filters, ceramic filters, nano carbon Fyltr, Block, Klr, chlorine in water