فرآیندهای غشایی راکتور تصفیه فاضلاب

فرآیندهای غشایی راکتور تصفیه فاضلاب

این سیستم جایگزین فرایند های ته نشینی، فیلتر شنی، ضد عفونی، و گند زدایی بکار گرفته شده در روشهای مرسوم تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی لجن فعال شده است MBR به فضای کمتری نسبت به سیستم های متعارف تصفیه فاضلاب نیاز داشته و دبی پساب تصفیه

شده خروجی حتی در شرایط نوسان ورودی نیز یکنواخت است با وجود سرعت تصفیه دو برابر بالاتر از روشهای معمول و راندمان بالاتر تولید لجن مازاد کمتری نیز دارد.

This system replaces the process of sedimentation, sand filtration, disinfection, and disinfection used in conventional activated sludge wastewater treatment industries and the health of MBR less space than conventional systems require wastewater treatment and discharge treated wastewater there is also a steady output even under fluctuating inlet filtration rate two times higher than conventional methods and higher efficiency is less sludge production.

Reverse osmosis produced water softener, buy softener, electronic water softener, water and sanitation, municipal water and wastewater East Azerbaijan, West Azerbaijan and water, sewer, water and sewer Gilan, Ilam water and sewage, water and sanitation Zanjan city water and sewer Mazandaran, water and sewer Hormozgan, water and sewer Hamedan, Kurdistan, water, sewer, water and sewer Kermanshah, Gilan urban water and sanitation, water and sewer Hamadan