تاریخچه تصفیه آب به روش RO

تصفیه آب به روش RO

روش RO  به کمک غشاهای ممبراین اولین بار در سال 1748 میلادی توسط ژان آنتونی نوله Jean Antoine Nollet   انجام شد.

روش RO در 200 سال پس از ان همچنان به عنوان یک روش آزمایشگاهی باقی ماند .

درسال 1949 میلادی دانشگاه کالیفرنیا در آمریکا برای اولین بار روش RO  را به کمک غشاءهای ممبراین برای تصفیه آب دریا به کاربرد.

بعدها تحقیقات انجام شده توسط این دانشگاه و دانشگاه فلوریدا منجربه تولید موفقیت آمیز آب آشامیدنی از آب دریا در اواسط دهه 1950 میلادی شد . اما حجم آب آشامیدنی بدین روش همچنان برای مصارف تجاری ناکار آمد بود ، تا اینکه درطول زمان و با پیشرفت تدریجی تکنولوژی کار به جا یی رسید که دراواخر سال 2001 میلادی در کل جهان 15200پروژه تولید آب آشامیدنی به این روش در دست اجرا درآمد.

RO membranes by using Mmbrayn the first time in 1748 AD by Jean-Antoine Jean Antoine Nollet was Nvlh.

By RO 200 years later, it still remains as a laboratory.
In 1949 the University of California in America for the first time with the help of the RO membranes for water treatment sea Mmbrayn application.
Later research conducted by the University and the University of Florida resulted in successful production of drinking water from sea water was in the mid-1950s.
But the inadequacy of drinking water for commercial use was still this way,
So that over time, there has been gradual progress technology to reach
In late 2001 the total world production of drinking water in this way in the 15200 project was carried out.

Water purification station ro, reverse osmosis water purification units, water purification units, water desalination, industrial water desalination and desalination pilot, desalination and desalination home, desalination a wick convention, desalination, industrial, design a solar desalination, desalination troubleshooting, advantages and disadvantages of desalination