دستگاه پمپ خود راه انداز

پمپ خود راه انداز

این دستگاه نوعی لجن کش می باشد که بیشتر در تصفیه خانه های آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد و مناسب برای مکش آب استخرها ،فاضلاب لجن زدائی تمیز کاری می باشد.پمپ دارای ورودی 4 اینچ و خروجی همان سایز می باشد.برای ایجاد خلأ به منظور مکش اولیه جت هوای فشرده دریک لوله مخروطی دمیده می شود.هوای فشرده،هوای داخل پوسته پمپ و خط مکش را بیرون رانده و به محیط تخلیه می کند.

لذا به طور اتوماتیک آب جایگزین هوا شده و پمپ شروع به کار می کند.عمل ایجاد خلأ به منظور اولیه از طیق کمپرسور که نیروری حرکتی خود را از طریق موتور دبزل می گردد.همچنین گردش پروانه پمپ جهت خروج آب به طریق کوپلینگ مستقیم شفت مرکزی پمپ و شفت خروجی موتور امکان پذیر می باشد.

قابلیت های پمپ خود راه انداز:

  • خود راه اندازی کاملا اتوماتیک.
  • خود راه اندازی کامل از حالت خشک با خطوط مکش طولانی.
  • جابجا کردن مخلوط هوا و مایع.
  • جابجا کردن ذرات دجامد.
  • کار کردن بدون نیاز به اپراتور ماهر.
  • مناسب برای مکش آب استخرها،فاضلاب،لجن زدائی و تمیز کاری.

It is a kind of sludge in water treatment and wastewater is suitable for suction of swimming pools, sewage sludge discharge is clean Bashd.pmp input and output of the same size is 4 inches. For creation vacuum to suction jet of compressed air is blown in a conical tube.
Compressed air, air inside the pump and suction line driven and discharged to the environment.
It automatically replaces air and water pumps to work. Action gap to first compressor via the diesel engine is its motor force. The circulating water pump impeller exit by the direct coupling of the central shaft of the pump and the engine output shaft is possible.

Bootstrap pump features:

Its fully automatic set-up.
Launched its completely dry with long suction lines.
Remove the mixture of air and liquid.
Djamd particles move.
Working without the need for a skilled operator.
Suitable for suction of swimming pools, wastewater, sludge discharge and cleaning.