شیمی رزین‌ها

ستون رزینی

رزین‌های موازنه کننده یون ، ذرات جامدی هستند که می‌توانند یونهای نامطلوب در محلول را با همان مقدار اکی والان از یون مطلوب با بار الکتریکی مشابه جایگزین کنند. رزین‌های تعویض یونی شامل بار مثبت کاتیونی و بار منفی آنیونی می‌باشد بگونه‌ای که از نظر الکتریکی خنثی هستند. موازنه کننده‌ها با محلول‌های الکترولیت این تفاوت را دارند که فقط یکی از دو یون ، متحرک و قابل تعویض است به عنوان مثال ، یک تعویض کننده کاتیونی سولفونیک دارای نقاط آنیونی غیر متحرکی است که شامل رادیکالهای آنیونی SO2-3 می‌باشد که کاتیون متحرکی مثل +H یا +Na به آن هستند .این کاتیونهای متحرک می‌توانند در یک واکنش تعویض یونی شرکت کنند به همین صورت یک تعویض کننده آنیونی دارای نقاط کاتیونی غیر متحرکی است که آنیون‌های متحرکی مثل -Cl یا -OH به آن متصل می‌باشد. در اثر تعویض یون ، کاتیون‌ها یا آنیون‌های موجود در محلول با کاتیون‌ها و آنیون‌های موجود در رزین تعویض می‌شود ، بگونه‌ای که هم محلول و هم رزین از نظر الکتریکی خنثی باقی می‌ماند. در اینجا با تعادل جامد مایع سروکار داریم بدون آنکه جامد در محلول حل شود. برای آنکه یک تعویض کننده یونی جامد مفید باشد باید دارای شرایط زیر باشد :

  • خود دارای یون باشد.
  • در آب غیر محلول باشد.

فضای کافی در شبکه تعویض یونی داشته باشد ، بطوریکه یونها بتوانند به سهولت در شبکه جامد رزین وارد و یا از آن خارج شوند. در مورد رزین‌های کاتیونی هر دانه رزین با آنیون غیر تحرک و یون متحرک +H را می‌توان همچون یک قطره اسید سولفوریک با غلظت 25% فرض نمود. این قطره در غشایی قرار دارد که فقط کاتیون می‌تواند از ان عبور نماید. شکل زیر تصویر یک دانه رزین و تصویر معادل یک قطره اسید سولفوریک 25% نشان می‌دهد.

Resins and ion balance, solid particles that can be harmful ions in solution with the same amount meq the desired ion replaced with the same electric charge. Positively charged, negatively charged anionic and cationic ion exchange resins is included so that they are electrically neutral. Solutions electrolyte balance with the difference that only one of the two ions, removable and interchangeable, for example, a substitution of other anionic, cationic sulfonic has moving parts that includes anionic radicals SO2-3 that cations moving like + H or + Na cations Hstndayn moving it can participate in an ion exchange reaction in the form of a substitution of the anionic, cationic, non-moving parts of the mobile anions such as -Cl or -OH is attached to it. Replacement of ions, cations or anions and cations and anions in the solution of the resin is changed so that the resin solution and remains electrically neutral. Liquid dealing here with a solid balance without being dissolved solids in solution. For a solid ion exchange is helpful to have the following qualifications:

Ion has not.
Is insoluble in water.
Ion exchange is enough space on the network, so that the ions can easily enter or exit the network of solid resin. The cationic resin anion resin with non-mobility seed moving ions + H can be assumed as a drop of sulfuric acid at a concentration of 25%. The drop in the membrane that can pass through the cation. The resin beads below a picture of a drop of 25% sulfuric acid are linked.

Resin, silica, filtered water, buy the raw resin sculpture, resin products, resin materials, resin sales Lang, sales pitches, cationic, anionic and cationic resin sales, sales of crystal resin, resin plant sales, sales resin mold, resin factory sales , the purchase price of resin, resin prices Lang, cationic resin prices, the price of resin quilt voltage