اتصالات جوشی (دست ساز)

ممبران Vontron

این تولیدات شامل سه راهی ، زانو ، تبدیل ، پوشن و … با استحکام و آب بندی مطلوب جهت هر نوع فشار کاری می باشد که عموما به صورت دو یا سه تکه و یابیشتر و گاهی نیز به صورت تلفیقی از تولیدات قالبی و دست ساز تولید می گردد .این تولیدات در مصارف آبرسانی ، فاضلاب ، هواکش و انتقال مواد کاربرد دارد . ابعاد زوایا و طول بازوها در تولیدات دست ساز پلی اتیلن و پلیکا بدون محدودیت قطر و زاویه و براساس نیاز و سفارش مشتری تولید می گردد . سازندگان مامحدودیتی در تولید باابعاد و زوایای مختلف نداشته واین تولیدات را منطبق با نیاز و خواسته مشتری عرضهمیکنند .

These products include tees, knees, turning, wear and water resistance rated at ideal for any kind of pressure, generally in the form of two or three or more pieces, and sometimes a combination of products and handmade production form This product is on water supply, sewerage, ventilation and material transfer applications.
The angles of the arms length handmade production of polyethylene, plicae Qtrv angle without restrictions and according to customer needs and produce. Our manufacturers have restrictions on the production of this product in accordance with the dimensions and different angles with the needs and demands of the customer.

 Gyr, hard domestic and industrial water treatment system filters, membrane filters provide charcoal filter, remove hard water, water softening plant, active coal, active coal aquariums, aquarium active coal, water hardness concrete, permanent hard water hardness Bvylr, , permanent hard water, aquarium charcoal filter, water softener prices, the parameters of hardness, hardness of water projects