برای کنترل آلودگی منابع آب چه باید کرد ؟

كنترل آلودگی آب

می توان از دو سمت حرکت کرد ، نخست نظام حکومتی و دوم مردم .

کارهایی که مردم باید انجام دهند بیشتر احتیاج به فرهنگ سازی دارد  . در بخش نظام حکومتی و به ویژه دولت باید آزمایش دقیق جمعیتی ، خدماتی ، گردشگری در حوزه منابع موجود داشته باشیم . تمام فعالیت ها باید با این دیدگاه که این منابع جانشین ناپذیر و محدود هستند وباید هم در زمینه جلوگیری از این آلودگی و هم در زمینه بهسازی وضع موجود ، کارهای اساسی انجام شود . در سال های گذشته دولت فعالیت های هشیارانه ای انجام داده و روشهای بازدارندگی را تصویب کرده و طرح های خوبی ارائه داده است . در کنار این هم البته برخوردهای خوبی با برخی آلوده کننده ها شده است اما نباید فراموش کنیم که هنوز کارهای صورت گرفته کافی نبوده و ما نیازمند برنامه ای منسجم و قوی هستیم که با همکاری میان متولیان امر مدیریت و بهره برداری و استفاده کنندگان  از این منابع قابل اجرا باشد .

به طور حتم اگر همه این دستگاه ها با یکدیگر منسجم فعالیت نکنند ، آثار مثبت این عوامل ازبین خواهد رفت . البته در کنار فعالیت دستگاه های بهره بردار ، حضور قوه قضائیه که خوشبختانه توجه خاصی هم مبذول داشته است برای برخورد با متخلفان و عنایت قوه مقننه در تخصیص اعتبار ها بسیارمهم و اساسی است  که بدون همکاری این دستگاه ها فعالیت ها به شکل دقیق خود انجام نخواهد شد .

Can be moved between the first system of government and the people.

More people should do what is necessary to culture. In the system of government, particularly the government should carefully study population, services, tourism resources we have in the area. All activities must be replaced with the view that the necessary resources are limited and must in the prevention of infection and improvement in the current situation, the main work to be done. In recent years the government has done shrewdly activity and inhibition of projects approved and well presented.
applicable.
To be sure, if all these devices together do not work together, the positive effects of these factors would deteriorate.was.

Water Aqua Star,
Aqua water purification Taiwan,
Gold Aqua water purification,
Aqua Water Treatment Water,
Aqua water purification equipment
Aqua water purification Peru,
Aqua Water Agency,
Representatives Aqua water consumption
Representation of a water treatment system Aqua,
Aqua water purification line,
Water treatment system Aqua Life,
Water treatment system Aqua Life,
Water treatment system Aqua-line,
Household water treatment system Aqua Life,
Household water treatment Aqua Life