ظرفیت آلایندگی منابع آب

تصفیه آب sure

ظرفیت های آلایندگی منابع آب بسیار زیاد است و از سویی رشد آلاینده ها به دلیل رشد جمعیت صنعت و خدمات در حال افزایش است به همین دلیل نباید فراموش کنیم که اقدام های پیشگیرانه برای جلوگیری از آلودگی آبها باید هماهنگ انجام شود.

پیشگیری بهتر از درمان است . چون برخی موراد دیگر درمان پذیر نیستند ، بنابراین حتی می توان گفت که پیشگیری اصل درمان هم هست . وقتی که ما با اقدام های پیشگیرانه که اجرای آن کم هزینه و ساده تر است ، چاره ای نیندیشیم . پس از آن دیگر کار بسیار سخت تر و پر هزینه تر خواهد شد .

مابا اقدام هایی که انجام میدهیم باید به طبیعت کمک کنیم که مادر اثر فعالیت های صنعتی ، خدماتی و ….. به هم زده ایم ، همانند گذشته ایفا کند . البته  برای فعالیت های پیشگیرانه و درمان علاوه بر یک برنامه مشخص ما به  برنامه مالی نیاز داریم . همچنین وجود مرکزیتی برای هماهنگی و جمع بندی کارها و فعالیت هایی که در این زمینه و در دستگاه های مختلف انجام می شود نیز ضروری است .

آیا تاکنون فعالیت هایی به صورت هماهنگ در این زمینه صورت گرفته است ؟

براساس برنامه شورای امنیت ملی مصوبه بسیار خوبی را برای پپیشگیری از آلودگی منابع آب ، فعالیت های بازدارندگی و فعالیت های بهبود را تصویب کرد . این مصوبه به وزارت نیرو هم وظایفی از قبیل مشخص کردن حریم رودخانه ها ، فعالیتهای مالعاتی را برای جلوگیری از ورود فاضلاب و منابع آلوده کننده به منابع آب سطحی و زیر زمینی تکلیف شد .

نبود یک نظام واحد وکار آمد برای کنترل گردشگری ، ساخت وساز ، سامان دهی سموم نباتی و سایر سیستم های آلوده کنندگی در این حوزه به شمار می رود .

Prevention is better than cure. Because some other cases are treatable, so it could even be said that the treatment is prevention. When we are preventive measures that are cost effective and easier to implement, Nyndyshym choice. So it is much harder and more costly it will become.

Act together and do such a nature to help that mother due to industrial activities, service and stirred ….. we play as in the past. Of course, for the prevention and treatment activities in addition to the financial arrangements we need a clear plan. Also central to coordinating and summarizing the work and activities carried out in this field and the different systems is necessary.

Do you have a co-ordinated activities in this regard?

Based on the National Security Council a very good bill for Ppyshgyry pollution of water resources, and activities to improve the inhibitory activities approved.

There was a unique system for controlling business tourism, construction, organized pesticides and other systems in this area is infected.

Household water treatment equipment in the water treatment system Pyvrytk Krj, Khvrshydy, desalination desalination desalination Snty, Ha, desalination and desalination of Khvrshydy, housework nuclear desalination desalination Ay, a wick convention , water purification, water purification Bst, Aqua Aqua Aqua Prv, Vatr, water desalination Khvrshydy, troubleshooting the design of a freshwater Kn, representatives of water agencies water Aqua Aqua Flv,