دستگاههای مجهز به UV

دستگاه تصفیه uv دار

فیلتراسیون یکی از راه های مهم زلال سازی و تصفیه آب  می باشد که با توجه به نوع ذرات معلق در آب نوع فیلترهای آن تغییر می کند . لیکن مکانسیم آن گذشتن با فشار آب از صافیهاست، که می تواند از جنس سیلیس، کربن اکتیو، رزین های آنیون و کاتیون، فیلترهای پلیمری (کارتریجی) و……. باشد که در خروجی سختی آب و همچنین ذرات معلق و رنگ و بوی آن گرفته می شود. دستگاههای UV جهت ضد عفونی، استرلیزه، کردن آب و از بین بردن ویروسها میکروبها، باکتریها، و…. به کار می روند که با استفاده از نور ماورا بنفش و بدون تاثیر بر خواص مفید آب، آنرا ضد عفونی می کند.

Filtration and water treatment is one of the important ways clarified that according to the type of suspended particles in water, the type of filters that change. But its mechanism of Safyhast selected water under high pressure, which can be made of silica, activated carbon, resin anion and cation, polymer filters (cartridges) and ……. the output water hardness, as well as particulate matter and flavor derived.
UV systems for disinfection, sterilization, water and eliminate viruses, germs, bacteria, and used …. using ultraviolet light and without affecting the beneficial properties of water, it is disinfected.

Puritek water purifier, water purifier Puricom, silica, membrane filter, household water purifier water Saif, semi-industrial water purifier, water purifier Easy going, nitrate household water purifier, water purifier setting, nitrate water purifier, Device semi-industrial water treatment, water purification units Newlife, water, chlorine water purifier, water purifier Niagara, prices for semi-industrial water purifier, water filter nano