کارایی دستگاه فیلتر شنی عبارت اند از :

فیلتر شنی

الف: تصفیه آب رودخانه‌هایی که کدورت زیادی دارند پس از واحدهای انعقاد، لخته کردن و ته نشینی برای بدست آوردن آب شرب، بهداشتی و صنعتی

ب:برای تصفیه آب استخر جهت ممانعت از اینکه آب کدر شود و شفاف سازی آن

ج: تصفیه پایانی فاضلابهای صنعتی و انسانی

د: تصفیه آب برج خنک کن از مواد اویزان نفوذی از هوا به آب، مثل گرد و خاک به طور قطع موقعی که بجای شن از ماده‌ای بنام کربن اکتیو (کربو- دور) دستگاه بهره برداری شود، با از میان رفتن کلر، فنولها و مواد آلی هم شکل، مزه نامتبوع و رنگ آب از از میان خواهد رفت. در این نحو فیلترها سفارش می‌شود زغال موجود در دستگاه شش ماه به شش ماه تمیز و زنده شود. برای این کار لازم است بعد از شستن برعکس فیلتر ، دانه‌های زغال را 20 الی 30 دقیقه به همراه بخار آب کم فشار شست .  شاکله فیلتر شنی (فشاری ) دیواره این فیلتر شنی، به شکل استوانه اند و از فولاد بر پایه استاندارد‌های معتبر به وجود امده است و و از دو دریچه بازدید تشکیل شده و برای ممانعت از خوردگی، همه ی سطوح کناری با آب داخل مخزن دستگاه از دو لایه رنگ اپوکسی و همه ی سطوح خارجی دستگاه که در کنار و نزدیکی هوا جای دارد رنگ روغنی پوشش داده شده است. فشار نرمال در فیلتر شنی بین 7-3 اتمسفر است و چنان چه فشار از این بالاتر باشد باعث به وجود امدن رویداد شیارسازی خواهد شد . فیلتر شنی به دو شکل عمودی و افقی تولید می شوند. قطر فیلترهای عمودی استاندارد از نزدیکی 5/0 تا 3 متر و ارتفاع آن حد فاصله 7/0 تا 5/1 متر است. به طور قطع فیلترهای عمودی به دلیل آنکه در همه ی امتداد ارتفاع آنها کار تصفیه فیزیکی صورت خواهد گرفت به فیلترهای افقی فزونی دارند. در فیلترهای افقی آب ورودی و آب بدست امده از شستشو از راه یک کانال فلزی طولی تقسیم و یا گردآوری می‌ شود اما در در فیلترهای عمودی این کار به وسیله نازلهای ورودی از بالای دستگاه صورت می گیرد .

 

A water rivers that have high turbidity units after coagulation, flocculation and sedimentation to get drinking water, health and industrial

(B) for the treatment of pool water to prevent the water turbid and transparency it

(C) the final treatment of waste water from industrial and human

  (D) cooling tower water treatment material dangling from air to water penetration, such as dust, certainly when instead of sand of a substance called activated carbon (carbohydrate – round) operating system, with the elimination of chlorine, phenol and organic matter form, taste and color of water will disappear ill health. In this way the filter order and clean coal in the six months to six months to live. To do this it is necessary to reverse after washing the filter, charcoal grains 20 to 30 minutes with a low-pressure steam cleaning. Sketch filter sand (pressure) wall of sand filter, into a cylindrical shape, and there are standards-based steel and has been formed from the two valves to prevent corrosion, all the side surfaces of the device with water tank two layers of epoxy paint and all external surfaces of the device and is located near air oil painting is covered.
Normal pressure sand filter between 7-3 atmospheres and if the pressure is higher than this will cause the event Shyarsazy. The sand filter are produced in two forms: vertical and horizontal. Standard vertical filter diameter of 5.0 to 3 meters and a height of around 7.0 to 5.1 meters distance. Certainly vertical filters for the treatment of all physical work will take place along the height of the horizontal filters are increasing.

Sand filters, membrane filters, pumps, chlorination buy sand filter, sand filter system, filtering the sand Tmn, the sand filter to the aquarium, sand filter under vacuum, the filter is sand, sand filter water treatment ponds, sand filter sand filter Tnd, Tehran-friendly, gravity sand filter, sand filter, household sand filter temperature equipment, the price of the sand filter, sand filter tank