فیلترهای کربن فعال (GAC , UDF )

فیلتر کربن فعال

وظیفه فیلترهای کربنی حذف کلر ، گازهای شیمیایی ، ناخالصی های آلی ، بو و طعم نامطبوع و حشره کش ها از آب آشامیدنی است.  خاصیت جذب کنندگی که در سطح کربن وجود دارد باعث می شود که کلر و سایر گازهای شیمیایی محلول در آب جذب این ماده شده و از آب حذف شوند. در زمان تعویض فیترهای کربن فعال : به طور متوسط بعد از گذشت حدود 6 ماه ، این فیلترهای کربنی خاصیت جذب کنندگی خود را از دست داده و اصطلاحا اشباع می شوند . به طوری که دیگر قادر به جذب کلر و سایر گازهای شیمیایی موجود در آب نیستند. اشباع شدن فیلترهای کربن فعال، تجمع مواد آلی در این فیلترها را نیز به دنبال دارد. مواد آلی جذب شده توسط این فیلترها پس از اینکه فیلتر دیگر قادر به جذب کلر نباشد، محیط بسیار مناسبی برای تغذیه و رشد باکتریها، انگلها و سایر میکروارگانیزمها را فراهم آورده و باعث بوجود آمدن مشکلات جدی در بهداشت و سلامت آب میشوند.از طرفی ، کربن بعد از اشباع شدن ، دیگر قادر به جذب کلر نیست ، در نتیجه کلر و گازهای شیمیایی محلول در آب از این فیلتر ها عبور کرده و نه تنها باعث افت کیفیت آب آشامیدنی می شوند بلکه به مرور زمان باعث وارد آمدن خسارت و تخریب شدن اصلی ترین و گران ترین فیلتر ، یعنی ممبران RO خواهند شد. چراکه ممبران RO به شدت نسبت به کلر حساس بوده و در معرض کلر ، از بین خواهد رفت. تعویض فیلترهای کربنی بعد از 6 ماه ، علاوه بر اینکه از آلوده شدن آب آشامیدنی جلوگیری می کند ، در ضمن از آسیب دیدن فیلتر اصلی (ممبران RO )و پرداخت هزینه های تعویض آن نیز جلوگیری خواهد کرد و باعث کاهش چشمگیر هزینه های نگهداری دستگاه تصفیه آب خانگی خواهد شد.

 The task carbon filters, remove chlorine, chemical, organic impurities, odors and unpleasant taste and pesticides from drinking water. Absorption effect at the level of chlorine and other gases carbon makes water soluble and water absorption of this material be removed. At the time of replacement filters, activated carbon, on average after about 6 months, the carbon absorption filters lose their effect and so become saturated. So that no longer able to absorb chlorine and other chemical gases are present in the water. Activated carbon filter saturation, the accumulation of organic matter in the filter as follows. Organic matter absorbed by the filter so that the filter can absorb more chlorine is not a suitable environment for the nutrition and growth of bacteria, parasites and other microorganisms provides and creates serious problems for the health of the water Mayshvnd.az hand,The most expensive filter, the RO membrane will be. Because RO membranes are extremely sensitive to chlorine and chlorine exposure, will be lost. Replacement carbon filters after 6 months, in addition to preventing contamination of drinking water, in addition to damage to the main filter (membrane RO) and pay for its replacement will prevent and reduce significantly the cost of maintenance treatment Water will be.

Membrane filters, activated carbon filter, pump chlorine filter carbon monoxide, carbon nano-filter, activated carbon filter, carbon filter, air filter, activated carbon, carbon filters for air purification, carbon filter, carbon filter air, granulated carbon filter, filter greenhouse, carbon, carbon filter, carbon filter, air filter, granular activated carbon A, use activated carbon filters