ممبران spiral wound

ممبران SPIRAL WOUND

در سیستم اسمز معکوس غشاء مهمترین و حساس ترین قسمت دستگاه می باشد. زیرا فشارعملیاتی مورد نیازارتباط مستقیم با ضخامت غشاء و قطرسوراخ های آن دارد. همچنین غشاء به علت تماس مداوم با مواد شیمیایی افزوده شده به آب، بایستی مقاوم بوده و با مواد بازدارنده و ضد رسوب گذاروزیست کش ها (Biocides) واکنش ندهد .

ممبران اسمز معکوس لایه ای نازک است که اجازه عبور یون های خاصی را از غشا خود نمی دهد. طبق توانایی ممبرین در حذف یون ها از محلول ها، کاربرد اصلی آن در حذف نمک از محلول های آبی می باشد. قبل ازسال 1990 از سلولوزاستات در ساخت ممبران استفاده می شده است اما بعدها با ترکیبات پلی آمیدی تعویض شد، زیرا پلی آمید دارای قابلیت حذف نمک بالاتر با مصرف انرژی کمتر می باشد. به دلیل قابلیت حذف یون های غیر محلول از محلول بدون تغییر فازازاین غشا جهت حذف نمک و TDS آب استفاده می شود.

The reverse osmosis membrane is the most important and most sensitive part of the device. Because Fsharmlyaty membrane thickness and diameter of holes required direct contact with it. The membranes due to constant contact with chemicals added to water, and resistant to inhibitors and anti-fouling and bio-pesticides (Biocides) does not respond .

Reverse osmosis membrane is a thin layer of membrane that allow specific ions do not own. The ability of the membrane to remove ions from solutions, its main use is to remove salt from aqueous solutions. Cellulose acetate membranes used in construction prior to 1990, but later was replaced with polyamide compounds, because polyamide has the ability to remove salt is higher with lower power consumption. The ability to remove insoluble ions from the solution without changing the membrane to remove the salt and TDS and used Fazazayn

Sand filters, membrane filters, pumps, chlorination, membrane washing machine, washing of the membrane, membrane chemical cleaning, washing of the membrane, waterproofing membrane, membrane, membrane, membrane, membrane, membrane filter filmtec, membrane nights, free slope membrane, membrane, including industrial membrane , Mymbr slope, the washing of the membrane, the membrane cabinets