فیلترشنی چگونه  back wash می شود؟

بک واش فیلتر شنی

back wash یا همان پس شویی در فیلتر شنی به سادگی و از طریق برگشت جریان آب استخر صورت می گیرد. بدین صورت که با عبور بالعکس جریان از پایین به سمت بالای فیلتر شنی، مواد زائدی که در بین شن های فیلتر گیر کرده است به فاضلاب انتقال می یابد . برای پس شویی باید پمپ را خاموش کرد و شیرِ فیلتر را در حالت “back wash” قرار داد و سپس پمپ را دوباره روشن کرد. معمولا پس شویی در استخرها  2 تا 3 دقیقه به طول می انجامد. پس از پایان back wash پمپ را خاموش کرد و شیر را درحالت “close” قرار داد، سپس پمپ را 30 تا 60  ثانیه روشن کرد تا مطمئن شوید که تمام آب کثیف در پس شویی به فاضلاب رفته و وارد استخر نمی گردد. پمپ را برای آخرین بار متوقف کرده و شیر را در حالت “Filter” قرار می دهیم. حال پمپ را روشن کرده و فیلتر دوباره به تصفیه کردن آب استخر مشغول می شود. گیج فشار در ورودی و خروجی به اپراتور استخر میفهماند که مسیر عبور آب در فیلتر در حال بسته شدن میباشد. اگر گیج ، فشار خیلی بیشتری را در ورودی نسبت به خروجی نشان دهد اپراتور متوجه میشود که آشغال زیادی در بین شن ها جمع شده. این به معنی این است که هم اکنون زمان “back wash” فیلتر است. برای “back wash” اپراتور، شیرها را برای تغییر مسیر آب تنظیم میکند ، لوله برگشت به استخر را میبندد و لوله خروجی را باز میکند که آب وارد سیستم فاضلاب شود.

شن های فیلترهای شنی پس از چند وقت باید عوض شوند؟

مهندسین بنابر کیفیت شن های مورد استفاده در فیلترهای شنی زمانی بین 5 تا 10 سال را برای تعویض آن پیشنهاد میدهند. در حالیکه دیده شده است که گاها فیلتر ها بیش از 20 سال بدون تغییر شن به کار خود ادامه داده اند اما کارایی که باید را ندارند. در ابتدای کار فیلترها، شن استفاده شده بسیار زبر میباشد. این زبری آن چیزی است که باعث میشود شن و ماسه ذرات خاک در آب را فیلتر کند. از آنجایی که زبری این شنها در گذر زمان کمتر میشود، راندمان فیلتر کم می شود و این به این معنی است که سیستم شما باید بیشتر کار کند تا همان بازده را داشته باشد ، یافته ها نشان میدهند که بعد از 5 سال ، دیگر شن ها نمی توانند کثیفی ها را به طور کامل پوشش دهند و آب در back wash، کاملا تمیز نمی شود. در نتیجه چرخه فیلتراسیون کوتاه تر شده و نیاز به back wash بیشتر میشود . فیلترهای شن و ماسه ای اتوماتیک بهترین گزینه برای استخر های شنا میباشند زیرا سیستم back wash خودکار دارند. به این معنی که میتوانند برنامه ریزی شوند که چه زمانی شیر ها معکوس شوند، پس شویی انجام شود و دوباره شیر ها به حالت قبل باز گردند. این فیلتر ها بدون نیاز به اپراتور هستند اما هزینه ابتدایی بالاتری را دارند .

backwash the sand filter back wash or simply through the back flow of water occurs. So that by passing the reverse flow from the bottom to the top of the sand filter, sand filter waste products stuck between the waste is transferred. To turn off the pump and valve filter backwash should be in a state of “back wash”, and then turn on the pump again. After cleaning the pools usually takes 2 to 3 minutes. After the back wash off the pump and valve position “close” the contract, then the pump 30 to 60 seconds to make sure that all the dirty water in the sewer backwash and will not enter the pool. Pumps and valves for the last time, stop at the “Filter” put. Turn on the pump and filter to the pool water treatment is working. Pressure gauge at the inlet and outlet water filter path operator told the pool is currently closed. If you are confused, too much pressure on the input to the output to show the operator realizes that a lot of junk in the sand together. This means that the time for “back wash” filter. For “back wash” operator to change the way water regulating valves, pipes back to the pool closes and opens the exhaust pipe the water into the sewer system.

Sand sand filter should be changed after some time?

Engineers, therefore, the quality of sand used in sand filters when between 5 and 10 years for a replacement offer. As has been seen that sometimes sand filters for more than 20 years without change. But things should not continue. In the beginning, filters, sand used is very rough. This is what makes rough sand soil particles in water filter.can not fully cover their dirty water back wash, not very clean. As a result shorter filtration cycles and the need to back wash more. Automatic sand filters are the best option for a swimming pool for automatic back wash system. Which means that it can be programmed when the valves are reversed, then cleaning the valves again and return to its previous state. The filters have a higher initial cost, but without the need for operator.

 Sand filters, membrane filters, carbon filters, build sand filter, sand filter structure, building sand filter, silica sand filter, wash the sand filter, sand filter valve, sand filter design, design sand filter, sand filter designed swimming pool, sand filtration capacity , the sale of sand filter, sand filter wastewater treatment, water filtration sand filter, sand filter industry, the price of sand filter, sand filter pool prices