فیلتراسیون به روش REVERSE OSMOSIS ) RO ) 

فیلتراسیون (REVERSE OSMOSIS)

پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا

این روش یکی از بهترین و مناسبترین روشهای تصفیه آب در جهان می باشد.در ابتدا در کشور امریکا توسعه یافت تا آب تازه ای را برای نیروی دریایی این کشور تهیه کنند. آب تو لید شده از طریق دستگاههای RO بقدری سالم و پاکیزه است که در صنایع دارو سازی و تولیدات تکنولوژی بالا نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

تعریف انواع آب آشامیدنی:

آب استاندارد: 1) آبی است که دارای املاح معدنی مفید مثل کلسیم ، پتاسیم ، سدیم و… باشد.

2) عاری از کلر باشد .

3) عاری از هرنوع کیست ، باکتری و ویروس باشد .

4) عاری از هرگونه مواد شیمیایی مضر باشد مانند حشره کشها ، علف کشها فنولها هیدروکربنهای معطر ، متانهای سه هالوژنه ، کلروفرم

5) ترجیحا PH  آن خنثی یابه سمت قلیایی سیرکند .(آب قلیایی)

1) فیلتر الیافی  : P.P  حذف ذرات معلق در آب تا 5 میکرون ورفع کدورت آب (زمان تعویض :3 الی 6 ماه)

2) فیلتر کربن پودری   U.D.F حذف کلر ،مواد شیمیایی ،رنگ تری هالومتان ها و سموم آفات نباتی(زمان تعویض : 6 الی9 ماه)

3) فیلتر کربن بلاک :C.T.O حذف کلر ، مواد شیمیایی ، رنگ تری هالو متان ها ، سموم آفات نباتی (زمان تعویض : 6الی 9 ماه)

4)فیلتر غشای اسمزمعکوس (ممبراین ) حذف کلیه املاح مضر ، سختی ، نیترات ، نیتریت ،جیوه ،آلودگی های میکروبی وشوری آب (زمان تعویض : 2الی 5/2 سال)

5)فیلتر  کربن نهایی جهت حذف هرنوع طعم و بوی نامطبوع آب توسط کربن تهیه شده از پوست نارگیل زمان تعویض: (1 الی 5/1 سال)

6)فیلتر موادمعدنی  جهت بهبود طعم و مزه آب توسط مواد معدنی ومکمل مرحله پنجم (زمان تعویض : 2 سال)

The most advanced technology in the world

Water production by the RO system is so safe and clean pharmaceutical industry and high-tech products are also used.

Definition of drinking water:

Water Standard: 1 (water that contains beneficial minerals such as calcium, potassium, sodium and so on.

2 (it is free of chlorine.

3) without any cysts, bacteria and viruses.

4) free of harmful chemicals, such as insecticides, herbicides phenols, aromatic hydrocarbons, halogenated Mtanhay Tuesday, chloroform

5) preferably alkaline PH neutralization Yabh the Syrknd. (Lye)

1) filter fibers: PP remove suspended particles in the water up to 5 microns eliminate water turbidity (substitutions: 3 to 6 months)

2) UDF carbon filter removes chlorine powder, chemicals, paint and pesticides, pests trihalomethanes (substitutions: 6 to 9 months)

3) carbon block filter: CTO remove chlorine, chemicals, paint a more Halo methane, poisons pests (substitutions: 6 to 9 months)

4) RO membrane filter (Mmbrayn) Remove harmful salts, hardness, nitrate, nitrite, mercury, microbial contamination of water salinity (switching time: 2 to 2.5 years)

5) The final carbon filter to remove any taste and odor of water by carbon made from coconut substitutions: (1 to 5.1 years)

6) filter to improve the taste of mineral water, mineral supplements fifth stage (time switch: 2 years)

Kn, filter water filter for water, agricultural water filter water treatment water treatment system Vatr, soft Vatr, soft water machine soft water, domestic water treatment system soft wate, domestic water treatment equipment, water treatment Soft Vatr, prices soft water, the price of water purification soft water, the price of home water purification soft water, water purification equipment prices soft water, soft water representing the water treatment system