کاربردهای سیستم‌های اولترا فیلتراسیون( UF )

Ultra-filtration (UF)

•    تهیه آب آشامیدنی با کیفیت مناسب

•    تصفیه پساب‌های صنعتی و کشاورزی

•    حذف آلاینده های آلی از آب

•    گند زدایی آب‌های سطحی و زیرزمینی

•    پیش ‌تصفیه سیستم اسمز معکوس (R.O )

•    تهیه آب مورد نیاز جهت صنایع تولید نوشیدنی‌ها، داروسازی‌ها، صنایع لبنی، بیوتکنولوژی و نیمه رسانا ها

• Provide good quality drinking water
• industrial and agricultural effluents
• removal of organic contaminants from water
• surface water and groundwater disinfection
• pretreatment for reverse osmosis systems (RO)
• Preparation of water needed to produce drinks industry, pharmaceutical and dairy industries, biotechnology and semiconductor

Semi-industrial water treatment, water treatment equipment, industrial, sales, industrial water treatment, water purification soft water, water purification, Karaj, Tehran home water purifier, home water purifier water Saif, Saif selling water purifier, water treatment costs soft water, water purification unit price of soft water, water purification unit price Saif water, domestic water treatment dealers in Karaj