تجهیزات جانبی دیگ بخار

تجهیزات جانبی دیگ بخار

داشتن تجهیزات جانبی مناسب وطراحی اصولی خطوط و تجهیزات در یک دیگ باعث افزایش عمر مفید دیگ خواهد شد . بهره برداری هرچه مفیدتر و با راندمان بالا تر از تاسیسات موجود نیاز به آشنایی وانتخاب مناسب این تجهیزات دارد .

حداقل تجهیزات مورد استفاده در دیگ بخار به شرح زیر است:

1- سختی گیر : جهت حذف سختی های رسوب گذار در دیگ بخار

2- دی ریتور : جهت حذف گازهای محلول در آب مانند اکسیژن ودی اکسید کربن

3- منبع جمع آوری کندانس : به منظور جمع آوری کندانس بخار برگشتی وهدایت این کندانس به دی ریتور جهت اکسیژن زدایی

4- پکیج تزریق مواد شیمیایی : به منظورتزریق مواد شیمیایی مناسب جهت حذف اکسیژن باقیمانده در آب وتزریق مواد معلق کننده رسوب وتزریق مواد جهت نگهداشتن PH آب در حد مطلوب از آن استفاده می شود .

5- تانک Blowdown :جهت مهار کردن آب تخلیه شده از دیگ وخنک کردن این آب وهدایت آن به سیستم فاضلاب

6- تجهیزات نمونه برداری : جهت نمونه برداری آب از دیگ وسایر قسمت های مورد نیاز وخنک کردن آن از این تجهیزات استفاده می شود .

7- مخزن سوخت روزانه : جهت ذخیره سازی مقطعی سوخت وافزایش فشار در مکش پمپ سوخت از این مخزن استفاده می شود .

Having the proper equipment design principles in a pot lines and equipment will increase the useful life of the boiler. As more and more efficient utilization of existing facilities need to be familiar with the proper selection of equipment.

Minimize equipment used in the boiler as follows,

1. softener, To remove hard fouling boiler

2. D. Rytvr, To remove water-soluble gases such as oxygen and carbon dioxide rip

3. The source collection of condensate, steam condensate return to collect the condensate in January Rytvr guidance for the deoxygenation

 4. Chemical Injection Package, to Mnzvrtzryq chemicals for removal of residual oxygen in the deposition of suspended material in the water injection and injection drug use is desirable to keep the water PH.

5. Tank Blowdown: to curb the discharge of water from the boiler to cool down the water and sewer system guidance

6. The sampling equipment, sampling water from the boiler to cool off from the rest of the required equipment is used.

7. The daily fuel tank, fuel pump suction pressure for increased fuel storage out of the tank used.

Brass boiler, boiler dry cleaning, boiler rooms, saunas, oxygen tanks Blvdvvn, accessories, carbon dioxide, D. Rytvr, boiler, water softener,Mkhzn daily fuel source for collecting condensate, Paige chemical injection, condensate