آشنایی با سپتیک و چربی گیر

چربی گیری

سپتیک تانک ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه مکانیکی ( ته نشینی) و تصفیه زیستی با کمک باکتریهای بیهوازی همزمان در آن انجام می گیرد.

جهت حذف چربی ها و مواد معلق پساب مکانهایی نظیر رستورانها، هتل ها، کارخانه جات و …. که دارای آشپزخانه بزرگی هستند استفاده می گردد .

سپتیک تانک

سپتیک تانک ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه مکانیکی ( ته نشینی) و تصفیه زیستی با کمک باکتریهای بیهوازی همزمان در آن انجام می گیرد.

سپتیک تانک تشکیل شده از استوانه سر پوشیده شده ای که معمولاً با بتن آرمه و در ابعاد مختلف ساخته می شوند . فاضلاب پس از ورود به انباره به دلیل کاهش سرعت جریان آن قسمتی از مواد معلق خود را به صورت ته نشینی از دست می دهد و از سوی دیگر انباره بیرون می رود

و مواد ته نشین شده به صورت لجن در کف انبار جمع می شوند . این لجن حاوی ارگانیسم های زنده مفیدی می باشند. این ارگانیسم ها از فاضلاب ورودی به عنوان غذا فاضلاب را تصفیه می کند و به این دلیل حجم لجن در این سیستم تقریباً ثابت بوده و تا چند سالی نیاز به تصفیه لجن ندارد.

محاسن سپتیک تانک:

–         سرعت اجرا

–         مناسب برای زمین های دژ و یا زمین هایی که قدرت جذب بسیار کمی دارند و یا مناطقی که سطح آبهای زیر زمینی در آن بالا باشد

–         به دلیل استقرار در زمین مکانی را اشغال نمی نماید

–         هزینه بسیار مناسب

–         بدلیل عدم استفاده از وسایل الکترومکانیکال نیازی به تعمیر و هزینه نگهداری و اپراتور ندارد.

Septic tanks are the simplest type of refinery single mechanical treatment (sedimentation) and biological treatment with anaerobic bacteria at the same time it is done.

To remove grease and suspended solids effluent places such as restaurants, hotels, factories and large kitchen …. that is used.
Septic Tank
Septic tanks are the simplest type of refinery single mechanical treatment (sedimentation) and biological treatment with anaerobic bacteria at the same time it is done.
Septic tank consists of a cylinder head cover which is usually made of reinforced concrete and in different dimensions.
And form sludge deposits accumulate on the floor of the warehouse. The sludge containing living organisms are useful.
Septic tanks advantages:
– Speed Run
– Fort for land or land that absorbs very little power or areas where the water table is high
– The establishment does not occupy a place on earth
– A very reasonable cost
– Lack of electromechanical equipment and the operator does not need repair and maintenance costs.

Semi-industrial water treatment, industrial water and wastewater treatment, industrial water treatment methods, living organisms, anaerobic bacteria, single treatment, biological treatment, sludge treatment, mechanical treatment plants, septic tanks, food waste, suspended solids, suspended solids effluent, electromechanical devices, consuming fat