چربیگیر DAF

َِِDAF

چربیگیر DAF – سیستم شناورسازی با هوای فشرده (DAF) جهت جداسازی مواد معلق موجود در فاضلاب به ویژه ذرات روغن مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه عملکرد این سیستم بدین صورت است که ابتدا در مخزنی هوا با آب کاملاً مخلوط گردیده و سپس بافشار وارد تانک DAF می گردد. حبابهای بسیار ریز تشکیل شده با سرعت به سمت بالا حرکت کرده و ذرات معلق موجود در فاضلاب را به همراه خود به سطح آب برده و آنها را شناور می سازد. لذا جاروکننده سطحی (Scraper) ذرات را از سطح آب جمع نموده و به مخزن جمع آوری لجن منتقل می نماید.

در صورتی که ذرات نفتی دارای قطر بالاتر از یک میلیمتر و دمای فاضلاب پائین تر از ۴۰ درجه سانتیگراد باشد از سیستمهای شناور سازی ثقلی (Gravity Separators)  استفاده می شود که در این خصوص می توان به سیستم (DAF Dissolved Air Floatation) اشاره نمود که راندمان حذف بالای ۹۵% را دارد که با تمهیدات خاصی می توان آنرا افزایش داد. همچنین خاطر نشان می سازد میزان غلظت موثر اگر بیش از ۱۵۰mg/L باشد، قبل از DAF از  API‌استفاده می کنیم که راندمان را افزایش دهد. از نظر تئوری فرآیند جداسازی در جدا کننده های ثقلی بوسیله قانون استوکس در غیاب جریان توربولانسی و جریانهای گردشی پیش بینی می شود. بنابراین در عمل، بازدهی جدا کننده ثقلی بستگی به طراحی دقیق هیدرولیک جدا کننده و زمان ماند پساب دارد.

در سیستم DAF ابتدا هوا در اثر فشار حل شده و سپس به آن اجازه داده می شود تا بصورت حبابهای نسبتاً ریز در فشار اتمسفری تشکیل هسته دهد. در سیستم استاندارد IAF پره های همزن با دور بالا سبب تولید حبابهای هوا در داخل سوسپانسیون شده و نسبت به DAF ، حبابهای بزرگتری(حتی تا قطر۱۰۰۰میکرومتر) به وجود می آورند. کینتیک شناورسازی با هوا در روش IAF  بسیار سریع بوده و نتیجه آن زمان ماند نسبتاً کوتاه (۵ دقیقه یا کمتر) همراه با کاهش ابعاد تجهیزات است.

درسیستم های DAF معمولاً مواد شیمیایی قبل از تجهیزات DAF در داخل مخزنی اضافه شده و با پساب مخلوط می شوند. در سیستم IAF مواد شیمیایی درست قبل از اولین سلول شناوری به پساب اضافه شده و انرژی لازم برای اختلاط با جریان تند در داخل این سلول تأمین می شود.

Degreasing DAF – systems with compressed air flotation (DAF) to remove suspended solids in wastewater particles used oil. How is this system so that the air in the tank mixed with water and then forced into the DAF tank. So Jarvknndh surface (Scraper) particles from the water level in the reservoir collects and transmits the collected sludge.
If oil particles having a diameter greater than one millimeter Waste water temperature drops below 40 ° C flotation systems Gravity (Gravity Separators) used
In this regard the system (DAF Dissolved Air Floatation) noted that high removal efficiency of 95% is That special arrangements can be increased. Also notes that if the effective concentration of 150 mg / L, the DAF before we use the API to increase efficiency. Theory of gravity separation process of separating by Stokes law in the absence of turbulence and currents flow is predicted. So in practice, the performance depends on the careful design of the hydraulic separator gravity separator and waste time there.

The first DAF system air pressure, and then the solution is allowed To a relatively tiny bubbles that formed the core of the atmospheric pressure. IAF standard with high speed agitator blades in production caused by air bubbles in suspension
And to the DAF, larger bubbles (even up to 1000 micrometer diameter) pose. IAF air flotation kinetics of the method is very fast
Resulting in a relatively short time (5 minutes or less) with loss of equipment.

DAF DAF networks are chemicals in the tank before the equipment is added and mixed with water. IAF chemicals in the effluent was added just before the first flotation cell And energy for mixing with fast flow within the cell are provided.

Purchase of boilers, boiler, boiler sales, boiler, mixing with the spicy, tank DAF, equipment DAF, gravity separators, suspended solids separation, turbulence, currents flow, so a small bubble of IAF, compressed air flotation system, gravity flotation systems, hydraulic filters, oil particles, degreasing DAF