فرایند تصفیه فاضلاب در سامانه به – پاک

فرایند سامانه به پاک

فرایند تصفیه فاضلاب در سامانه به – پاک از نوع فرایندهای تصفیه فاضلاب MBR بوده که یک سامانه تصفیه یکپارچه است و از ترکیب فرایند تصفیه بیولوژیکی با یک سامانه ممبرانی تشکیل می شود این فرایند با ادغام واحدهای ته نشینی، هوادهی، فیلتراسیون و ضدعفونی در یک راکتور جایگزینی فرایندهای تصفیه فاضلاب متعارف شده است که یک سامانه ساده و موثر را تشکیل می دهد در این فرایند با جایگزینی واحد ته نشینی ثقلی با سامانه جدا کننده ممبرنی منافع زیادی از قبیل پایداری در بهره برداری کاهش تولید لجن مازاد و کیفیت بسیار باای پساب خروجی به دست می آید این سامانه با دو نوع کلی غشاهای FLAT SHEET یا HOLLOW FIBERقابل طراحی و راه اندازی می باشد.

در سامانه های به – پاک امکان استفاده پساب تصفیه شده برای کاربردهای مختلف صنعتی کشاورزی وجود دارد از پساب خروجی این سامانه ها می توان در سامانه های گرمایشی سرمایشی (COOLING TOWER) فلاش تانک ها آبیاری فضای سبز، استخرهای آب نما و.. علاوه بر استفاده پساب در محیط های پذیرنده متعارف استفاده نمود یه دلیل کیفیت بسیار بالای پساب خروجی در این نوع از سامانه ها (BOD طراحی کمتر از 5 mg/ liter) استفاده از پساب تصفیه شده در بسیاری از محیط ها امکان پذیر است.

مزایایی سامانه به- پاک :

. عدم نیاز به تجهیزات مواد شیمیایی و زمان اپراتوری کمتر

. کارایی بسیار مطلوب کیفیت تصفیه و مطلوبیت بسیار بالای پساب خروجی

. کارایی بسیار مطلوب در تصفیه پیشرفته و حذف نیتروژن فسفر و همچنین مواد آلی کربنی

. تولید لجن مازاد بسیار کم

. تولید لجن با کیفیت مطلوب بدون نیاز به تثبیت و آماده آبگیری

. توانایی تحمل شوک های هیدرولیکی و آلی

Process wastewater treatment system – the cleaner of MBR wastewater treatment processes that integrated treatment system is a biological treatment process combined with a membrane system is formed by integrating the process of sedimentation, aeration, filtration and disinfection in one reactor The system comes with two general types or HOLLOW FIBER FLAT SHEET membranes can be designed and launched.

In systems in – Clean the possibility of using treated wastewater for various industrial applications, agriculture is the effluent of these systems can be used in heating and cooling systems (COOLING TOWER) flash tanks, watering gardens, pools and fountain. In addition to acceptor used in conventional wastewater because of a very high quality effluent in this type of system (BOD of less than 5 mg / liter) use of treated wastewater in many environments as possible.

Benefits to-clean system:

. No need for chemicals and less operator time

. Very good performance and utility of high quality effluent treatment

. Very good performance in advanced filtration and removal of nitrogen, phosphorus and organic carbon

. Very low sludge production

. Production of high quality without the need to stabilize and prepare dewatering sludge

. Ability to withstand shocks roll when Hyde and organic

Industrial water purifier, fat machine industry, boiler, buffer tank household water purifier 8 stage, Mashhad household water purifier, household water purifier Joker, representing Tabriz domestic water purifier, household water purifier Falls, reverse osmosis water purifier, water purifier, Isfahan, semi-industrial water purifier, water purifier Falls, industrial water purifier sales, price of industrial water treatment system, installation of household water treatment, household water treatment system map, representatives Household water treatment