هوادهی فرآیندی برای تهیۀ آب آشامیدنی استفاده می شود

دستگاه هوادهی تصفیه آب

هوادهی فرآیندی است که برخی اوقات برای تهیۀ آب آشامیدنی از آن استفاده می شود. از هوادهی ممکن است برای خارج ساختن گازهای مطبوع در آب (گاز زدائی) یا افزودن اکسیژن به آب برای تبدیل مواد نامطلوب به شکلی مناسب تر (اکسیداسیون) استفاده می شود.برای تصفیۀ آبهای زیر زمینی به کار می رود، زیرا آبهای سطحی برای مدت زمان کافی با اتمسفر در تماس بوده و از این رو عمل گاز به صورت طبیعی انجام می پذیرد. از طریق اکسیداسیون، بعضی از گازها و فلزات محلول را می توان از آب خارج نموده که به شرح ذیل عبارتند از:

الف) هید روژ ن سولفوره

ب) دی اکسید کربن

ج) متان

د) آهن و منگنز

هوادهنده های آب در هوا طوری ساخته شده اند که قطرات کوچک آب را در هوا می پاشندجلوگیری از تجمع گازهایی که را به داخل آب می فرستند. هر دو روش طوری طراحی شده اند تا حداکثر تماس آب و هوا را به وجود آورند برای عمل تهویه باید دقت کرد چرا که ممکن است سمی و خفه کننده باشد.

Aeration is a process that sometimes it is used for drinking water supply. It is possible to remove water aeration air gases (degassing) or add oxygen to the water in a way more appropriate to convert undesirable oxidation treatment use. For groundwater is used for surface waters for enough time in contact with the atmosphere, and hence the gas is normally done. Through oxidation, some gases and dissolved metals can be removed from the water, which are as follows:

A) the sulfur Hyde Rouge

B) carbon dioxide

C) methane

D) iron and manganese

Water aerators have been made in the air so that water droplets in the air Pashndjlvgyry accumulation of gases sent into the water. Both methods are designed to create maximum air and water contact for conditioning action must be careful because it may be toxic and suffocating.

 water purifier home water purifier sure life education, repair, repair of household water purifier, repair of household water purifier, water purifier in Taiwan, Tabriz water purifier, water purifier single filters , household water treatment system Aqua One, Taiwanese domestic water purifier, household water purifier, Tabriz, Tehran home water purifier, home water purifier-old single, domestic water purifier seek productivity com