میزان خاصیت جذب سطحی فیلترهای کربن دردستگاه تصفیه آب

دستگاه تصفيه آب نيمه صنعتی

فرایند جذب سطحی کربن با قطر منافذ میکروسکوپی موجود در سطح کربن و میزان گریز مولکولهای آلی از دام این منافذ کنترل می شود. نرخ جذب تابع وزن مولکولی و حجم ملوکولی آن ماده آلی است.

دانه های کربن فعال به طور موثری کلر باقیمانده در آب آشامیدنی را حذف کرده و از اجزای دیگر دستگاه تصفیه آب خانگی مثل فیلتر غشائی اسمز معکوس ( ممبران RO ) که در برابر کلر حساس است ، محافظت می کنند.

 فیلترهای کربنی به تنهایی برای تصفیه آب ، کافی نیستند و معمولا به همراه سایر فیلترهای تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرند. نحوه استفاده از فیلترهای کربنی در کنار سایر فیلترها نکته بسیار مهمی در طراحی یک سیستم تصفیه آب استاندارد و با کیفیت است.

Carbon adsorption process microscopic pores with diameters in the amount of carbon and organic molecules escape from the trap of the pores can be controlled. Molecular weight and molecular size of the absorption rate of organic material. Granular activated carbon to effectively remove residual chlorine in drinking water and other components such as filters, reverse osmosis home water treatment system (membrane RO) which is sensitive to chlorine, protected.

Carbon filters for water alone, are insufficient and often are used in conjunction with other filters. How to use filters, carbon filters, along with other very important point in designing a water treatment system is standard and quality.

Boilers, Water Treatment semi-industrial, industrial water treatment methods, water purification soft water, domestic water treatment Branch, Water Safe Water Treatment, Water Treatment Branch, Water Soft Water Purifier, Water site Safe, Safe water companies, water treatment costs home soft water, water agencies, Safe, Safe Water, Water Safe price