ارائه خدمات فنی دیگ های بخار و فاضلاب های شهری

دیگ بخار

خدمات فنی دیگ های بخار

1- تعمیرات اساسی دیگهای بخار

2- سرویس مشعل

3- تهیه و توزیع قطعات یدکی دیگهای بخار

ساخت و نصب تجهیزات فاضلاب شهری و صنعتی

1- پمپ و مستغرق فاضلابی و لجن / پمپهای مار پیچ

2- شبکه آشغالگیر دستی و اتو مکانیک / آشغال خرد کن

3- چربی گیر دستی و مکانیکی / بلویرهای تولید هوای فشرده

4- دستگاه هوای مکانیکی / لجن روب مکانیکی ( از نوع زنجیری، پل دوار، پل ثابت با محور دوار )

5- دستگاه کلریناتور ( مایعی یا گازی )

6- کانال و نتوری و صفحه اریفیس جهت اندازه گیری میزان جریان / مخازن هاضم و تغلیظ کننده لجن

Technical Services boilers

1. basic repairs boilers

2. Burner Service

3. Preparation and distribution of spare parts for boilers
Construction and installation of municipal and industrial wastewater

1. Submerged pumps and sewage sludge / Mar screw pumps

2. Shghalgyr network manually, Auto Mechanics / junk chopper

3. Fat-consuming manual and mechanical / production of compressed air Blvyrhay

4. The air system mechanical / mechanical sludge remover (chain type, rotating bridges, the bridge is fixed to the axis of rotation)

5. Klrynatvr device (liquid or gas)

6. Channel and Ntvry and orifice plate to measure the flow rate / tank sludge digesters and evaporators

Water and waste water treatment system, water purifier ro, boiler equipment, sewage, major repairs boilers, evaporators sludge Klrynatvr machine, mechanical air systems, burner service, Shghalgyr network manually, spare parts for boilers, mechanical slush fat-consuming manual and mechanical