عملکرد فیلتر کربنی

فيلتر كربن

فیلتر کربنی به منظور حذف طعم، بو، رنگ ، BOD ، COD ،مواد آلی و کلر آزاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. کربن فعال مواد آلی موجود در آب را جذب و سپس تجزیه می کند . پدیده جذب در سطوح داخلی سوراخ های کربن اکتیو بدلیل وجود انرژی موازنه نشده ای است که بین اتمهای سطحی و اتمهای داخلی سطوح سوراخ ها وجود دارد ، می باشد . این انرژی به کمک جاذبه مولکولی واندروالس بر اثر شکسته شدن پیوند C-C ایجاد شده است و سطوح داخلی سوراخ ها ، برای موازنه انرژی ، مولکولهای ناخالصی راجذب می کنند .

در صافی کربنی، آب از بستر ذغال کربن اکتیو گرانولی عبور کرده و رنگ و بوی آن توسط ذغال کربن جذب شده و در نتیجه آب خروجی بدون هر گونه طعم، بو و رنگی خواهد بود.در صافی کربنی ، آب ورودی باید کاملا زلال سازی شود و فاقد هرگونه مواد کلوئیدی و معلق باشد به همین دلیل فیلترهای کربنی معمولاً بعد از فیلترهای شنی در فرآیند تصفیه آب قرار می‌گیرند.PHآبی که با کربن فعال در تماس قرار می گیرد نباید اسیدی یا قلیایی باشد و قبل از عبور از بستر کربن فعال باید خنثی شود . کربن فعال می بایست هرچند یکبار در کوره تا درجه حرارت 900  درجه سانتیگراد حرارت داده شود تا دوباره فعال شود .

جنس بدنه فیلترهای کربنی می تواند استیل ، FRP و یا کربن استیل با پوشش رنگ اپوکسی باشد و دانه‌های کربن فعال درون این مخازن ریخته می‌شود. این فیلترها هر چند وقت یکبار با توجه به میزان مواد جامد معلق موجود در آب  نیاز به شستشوی معکوس دارند.فرایند شست و شوی معکوس می تواند به صورت دستی ، نیمه اتوماتیک و یا اتوماتیک باشد.

Carbon filter to remove flavor, odor, color, BOD, COD, organic materials and free chlorine is used. Activated carbon adsorption and decomposition of organic matter in the water. Activated carbon adsorption phenomena in the inner surfaces of the holes is not because of the energy balance between the surface atoms and the atoms of the inner surfaces of the holes there are. The power-assisted molecular van der Waals attraction is caused by the breaking of CC bonds and the inner surfaces of the holes, the energy balance molecules absorb impurities.
The filter carbon, granular activated carbon substrate pass water color by absorbing carbon coal, and consequently the effluent without any taste, odor and color will was the carbon filter, the water should be completely Clarification and contains no colloidal and suspended so the carbon filters are usually sand filters in the process of water treatment are given. PH water with activated carbon in contact are not acidic or alkaline, and before crossing the bed of activated carbon neutral be. However, once you have activated charcoal kiln to a temperature of 900 ° C to reactivate.
Carbon filters can be stainless steel body, FRP or carbon steel coated with epoxy paint is poured Vdanhhay activated carbon is inside the tank. These filters from time to time depending on the amount of suspended solids in the water needs to be backwashed. Washing the reverse process can be manual, semi-automatic or automatic is.

Boilers, industrial water treatment, boiler, remove the taste, activated carbon grains, coal activated carbon, granular activated carbon coal, epoxy paint, backwashing carbon filter function, the inverse process of washing, carbon filters, carbon filters, impurity molecules, epoxy coating, stainless steel, carbon, activated carbon, organic matter