تصفیه آب به روش سیستم نانو فیلتراسیون

دستگاه تصفیه آب aquawin

در همه روش های پیشرفته تصفیه آب مهمترین هدف تصفیه، حذف املاح محلول در آب می باشد ولی نکته مهمی که وجود دارد این است که برای کاربردهای مختلف، آب با درجه خلوص متفاوتی مورد نیاز می باشد برای مثال در صنعت داروسازی و یا تولید سوخت هسته ای آب مورد نیاز، آب فوق خالص (Ultra Pure) می باشد لذا طبیعی است برای تولید آب با درجه خلوص بیشتر باید هزینه بیشتری صرف شود، ولی برای برخی دیگر از کاربردها آب با خلوص بسیار زیاد مورد نیاز نمی باشد.

برای مثال آب استفاده شده در برج های خنک کننده (Cooling Tower ) باید صرفاً از لحاظ حذف سختی مورد تصفیه قرار گیرد.

در چنین کاربردهایی می توان از سیستم‌ هایی با درصد حذف پایین تر و به تبعِ آن هزینه کمتر استفاده نمود.

یکی از این روش های تصفیه مرسوم در دنیا، روش نانو فیلتراسیون می باشد.

یکی از کاربردهای فناوری نانو استفاده از نانوفیلترهاست که گام مؤثری در حفظ محیط زیست و صرفه جویی در انرژی نهاده است. نانوفیلترها براساس منافذشان طبقه بندی شده اند.

نانوفیلتراسیون نسبت به اسمز معکوس و اولترا فیلتراسیون مزایای ویژه‌ای دارد، از جمله آن ‌که در اولترا فیلتراسیون مقدار آلاینده های مصرفی نسبت به حد مجاز بالاتر بوده و در اسمز معکوس میزان خلوص آب حاصله بیشتر از حد معمول است که پیامد آن افزایش قیمت این روش است.

از دیگر مزایای استفاده از نانوفیلتراسیون در تصفیه آب و پساب عبارتند از: حذف نمک‌های چند ظرفیتی (از قبیل آهن، منگنز، اورانیم و برخی آفت کشها)، امکان تولید میزان آب تصفیه شده در مقیاس وسیع، از بین بردن انواع باکتری، ویروس و میکروارگانیزم ها، حذف آلاینده های آلی، حفظ مواد معدنی مورد نیاز سلامت انسان، از بین بردن اثرات مخرب زیست محیطی، حذف کدورت، سختی و شوری آب، پایین بودن هزینه تصفیه و در مجموع همانگونه که اشاره شد عدم نیاز به افزودن مواد شیمیایی زیان آور برای محیط زیست و انسان.

The most important goal of all modern methods of water purification filtration, removal of soluble salts in the water, but the important thing is that there are different applications, different purity water is required, for example in the pharmaceutical industry or production of nuclear fuel of water, Ultrapure water (Ultra Pure). So it is natural for the production of higher purity should spend more money, but for some applications, high purity water is not required.

For example, water used in cooling towers (Cooling Tower) should be removed only with difficulty be refined.

In such applications can be removed from the system with a lower rate and therefore less expensive to use.

One of the world’s conventional purification methods, nano-filtration method is.

One of the applications of nanotechnology using Nanvfyltrhast that effective step in protecting the environment And energy saving is established. NF sorted according pores.

Nanofiltration and reverse osmosis, ultra-filtration to certain benefits,Including that used in ultra-filtration to limit the amount of pollutants above And reverse osmosis water purity is obtained more than usual consequence is an increase in the price of the procedure.

Other advantages of nanofiltration in water and wastewater are removed polyvalent salts (such as iron, manganese, uranium and some pesticides), the possibility of large scale production of purified water, a variety of bacteria, viruses and microorganisms, removal of organic contaminants, minerals needed to maintain health, eliminate the environmental impact, turbidity, hardness and salinity, low total cost of treatment and, as mentioned, no need to add harmful chemicals great for the environment and humans.

Water Purifier aqua tek, Water Purifier aquatech, Water Purifier aquawin replace silica, the ionized water, alkaline ionized water purifier, water softener, the softener resin, magnetic water softener, water softener and types of difficulty retention and deposition debugger, pool water treatment system, water filtration system ro, reverse osmosis water purification system, silica, silica Hamedan, silica is