تصفیه آب به روش EDI

تصفیه آب به روش EDI

یکی از مهمترین نیازهای صنایع مادر : مانند صنعت هسته ‌‌ای، صنعت داروسازی، صنعت قطعات نیمه رسانا و …. داشتن آبی با خلوص بسیار زیاد می‌‌باشد.

برای تولید چنین آب ‌‌هایی ابتدا آب خام بسته به غلظت املاح موجود در آن توسط یکی از روش‌‌ های پیشرفته مانند اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، EDR و یا تقطیر مورد تصفیه قرار می‌‌گیرد.

خروجی چنین تصفیه‌‌ هایی آبی با خلوص بالای µs/cm 25 می‌‌باشد و هنوز با استاندارد آب فوق خالص فاصله دارد.

لذا آب خروجی در یکی از سیستم‌‌های تبادل یونی یاEDI مورد تصفیه مجدد قرار می ‌‌گیرد تا آب با خلوص بسیار بالا را تولید نماید.

معایب سیستم ‌‌های رزینی مصرف زیاد مواد شیمیایی جهت احیاء و همچنین اشغال فضای زیاد با توجه به حجم آب تولیدی می‌‌باشد.

سیستم EDI ترکیبی از فرآیند تبادل یونی و فیلتراسیون غشایی می‌‌باشد که خروجی آن آبی بدون املاح و با هدایت الکتریکی کمتر از µs/cm 2/0 است.

در سیستم EDI نیز املاح از طریق فرآیند تبادل یونی از آب جدا می شوند. با این تفاوت که ممبرین‌‌ها به طور پیوسته با جریان برق احیاء می‌‌شوند که این امر نیاز به استفاده از مواد شیمیایی جهت احیاء ممبرین ‌‌ها را از بین می برد.

هر واحد EDI متشکل از تعدادی سلول است که بین دو الکترود قرار گرفته اند.

One of the most important needs of industries such as the nuclear industry, pharmaceutical industry, semiconductor industry components …. and the water is very high purity.
To produce this water in the raw water, depending on the concentration of salts in it by one of the advanced methods such as reverse osmosis, nano filtration , EDR is purification or distillation.
The output of such a high-purity water treatment plant in μs / cm 25 Ultrapure water is still far from standard.
The water output of ion exchange or EDI systems are placed further refined to produce high purity water.
The disadvantages of excessive use of chemicals for regeneration of resin systems and space due to the high volume of water  produced.
EDI system is a combination of ion exchange and membrane filtration process is that its output without the salt water and the electrical conductivity of less than μs / cm 2/0 is.
The EDI system also salts are separated from water through an ion exchange  process.
EDI unit consisting of a number of cells that are located between the electrodes.

ALKosAR water treatment, water purification units crystals, filters, domestic and industrial water treatment system for semi-automatic water softener, anti-fouling, anti-fouling water, electronic anti-fouling, anti-fouling, magnetic, magnetic anti-fouling, anti-fouling, anti-fouling dm, anti-fouling boiler, low water softener, map-taker, water softener salt