آیا رزین های تعویض یونی آب را تصفیه می کنند

رزین تصفیه آب

تصفیه آب به منظور آشامیدن تفاوت های زیادی با تصفیه آب برای مصارف صنعتی و یا کشاورزی دارد. اما بسیاری از مردم از این تفاوت ها آگاه نیستند. متاسفانه این ناآگاهی باعث می شود که در انتخاب روش و تکنولوژی مناسبدستگاه تصفیه آب منزل و محل کار خود دچار اشتباه شوند. در اینجا یکی از متداول ترین روشهای کاهش سختی آببرای مصارف صنعتی را توضیح می دهیم و شرح خواهیم داد که چرا استفاده از این روش برای تصفیه آب آشامیدنی نه تنها مفید نیست بلکه به شدت خطرناک است.

رزین های تعویض یونی ذرات جامدی هستند که می توانند یون های نامطلوب در محلول را با همان مقدار از یون مطلوب با بار الکتریکی مشابه جایگزین کنند.

اگر رزین در تماس با محلولی قرارگیرد، یون متحرک موجود در ساختمان رزین و یون موجود در محلول می توانند محل خود را تعویض کنند ولی با این شرط مهم که هم محلول و هم رزین همواره از نظر الکتریکی خنثی بمانند.

یکی از عمده ترین کاربردهای رزین های تعویض یونی، حذف یونهای کلسیم و منیزیم و در نتیجه کاهش سختی آب است که نهایتا منجر به جلوگیری از رسوب گذاری آب می شود.

در این روش یون سدیم که به صورت متحرک در بدنه رزین وجود دارد، جانشین یونهای مسبب سختی آب می شود. مواد مبادله کننده یون، مانند رزین های پلی استیرن را در دستگاه تبادل یون قرار داده و آب را از آن عبور می دهند. در نتیجه کاتیونهای کلسیم و منیزیم جانشین کاتیون سدیم می شوند. حذف کاتیون های کلسیم و منزیزیم موجود در آب به معنای حذف سختی آب است و باعث می شود که آب دیگر رسوب گذاری نکند. مبادله کننده‌های یون بعد از مدتی مصرف ، ظرفیت تبادل یون ها را از دست می دهند که اصطلاحا می گویند اشباع شده اند. در این حالت دانه های رزین به اندازه کافی سدیم ندارند که به آب بدهند و از آب کلسیم و منیزیم بگیرند. برای احیای مجدد رزین، محلول کلریدسدیم یا آب نمک را از دستگاه یون عبور می دهند تا یون سدیم جانشین کاتیونهای کلسیم و منیزیم موجود در بدنه رزین ها شود. به این ترتیب رزین ها آماده استفاده مجدد می شوند.

این روش بیشتر برای حذف سختی و سبک کردن آب مصرفی منازل و تصفیه خانه های اجتماعات کم جمعیت که آب زیر زمینی مصرف می کنند، بکار می رود. همانطور که قبلا در توضیح سختی (TH) و سنگینی (TDS) اشاره شد، سختی آب با TDS آب متفاوت است و نباید متصور شد که با این روش می توان کل جامدات و عناصر محلول در آب را حذف کرد. در واقع حذف سختی آب به معنی تصفیه آب نیست. این روش باعث می شود که آب رسوب گذاری نکند و این به معنای تصفیه کامل آب نیست. فقط کلسیم و منیزیم آب با سدیم جابجا شده اند. اما سایر ناخالصی های موجود در آب همچنان به قوت خود باقی هستند. در واقع نه تنها آب تصفیه نشده است بلکه چه بسا خطرناک تر و آلوده تر هم شده است!

نکته دیگر در خصوص عملکرد رزین های تبادل کننده سدیم این است که استفاده از این روش منجر به افزایش غلظت سدیم در آب خواهد شد. افزایش غلظت سدیم در آب علاوه بر تاثیر بر طعم آب، برای افرادی که تحت رژیم غذایی با نمک محدود می باشند، زیان آور است.

همچنین باید در نظر داشت که توانایی بدن در دفع سدیم از طریق کلیه ها محدود است. بنابراین مصرف زیاد و طولانی مدت سدیم، موجب تجمع میزان اضافی آن در بدن شده و در سنین بالاتر فرد دچار عارضه  فشار خون خواهد شد.

امروزه متاسفانه دیده شده است که از رزین های تعویض یونی در دستگاههای تصفیه آب کلمنی و پارچی استفاده می کنند که زیانبار است زیرا چنانچه توضیح داده شد رزینهای تعویض یونی برای مصارف صنعتی مناسب هستند اما جهتتصفیه آب آشامیدنی می توانند خطرناک نیز باشند.

Water treatment for drinking water treatment for the large differences in industry or agriculture. But many people are not aware of these differences. Unfortunately, this ignorance makes the choice of methods and technologies for water Mnasbdstgah home and workplace mistakes.
Ion exchange resins are solids that can be undesirable ions in solution with the desired amount of ions with the same charge to replace.

In this method, the sodium ion in the resin body is in motion, causing the water hardness ions can be substituted. Ion exchange materials, such as polystyrene resin in the ion exchange water and put it to pass. As a result of calcium and magnesium cations are substituted for sodium cations. Mnzyzym remove calcium cations and the elimination of water hardness and can not deposit more water. After some time spent ion exchange regulators, ion exchange capacity from the hands that are so-called saturated. The resin beads have enough sodium in the water and allow the water to take calcium and magnesium. The regeneration of the resin, sodium chloride solution or brine from the sodium ion passes to replace calcium and magnesium cations in the resin body. Thus resins are prepared for reuse.
This method is mainly used to remove water hardness and light homes and small communities of plants and ground water is consumed, used. As described previously, the hardness (TH) and heavy (TDS) noted, the hardness of the water with TDS is different and should not be expected that this method can be dissolved in water to remove the solids and nutrients. Water purification is the removal of water hardness means. This makes the water and the sediment does not mean the water treatment plant. Only water with sodium, calcium and magnesium have been placed. But other impurities in the water still remains.
Furthermore, the performance of sodium exchange resins is that this method will lead to an increase in the concentration of sodium in the water. Increasing the concentration of sodium in the water only affect water taste, for those who are salt-restricted diet, harmful.
It should also be noted that the ability of the body’s sodium excretion by the kidneys is limited. Therefore, long-term consumption of sodium, leading to accumulation of excess body and blood pressure in older people will suffer.

Water Purifier aqua clean, water purification units aquawin, Water Purifier kflow water safe, water safe treatment system, water safe water purifier, water safe household water purifier, home water purifier water tek, Water Purifier soft water, scrubbers domestic water, soft water, home water filtration system water tek, home water purifier, home water purifier soft water, domestic water purifier water tek, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek