نحوه عملکرد هر یک از مراحل دستگاه شش مرحله‌ای تصفیه آب خانگی APTEC

تصفيه آب خانگي APTEC

مرحله اول : حذف ذرات معلق به وسیله PP-Pre-Filter Micron ،در این مرحله ذرات معلق مانند شن و ماسه و رسوبات مربوط به لوله های انتقال آب و هر ذره بزرگتر از 5 میکرون زدوده می شود.

مرحله دوم : حذف مواد آلی و ارگانیک به وسیله GAC-Granular Activated Carbon Filter،در این مرحله مواد آلی و کلردار مانند:آلکان های کلردار،آفت کش ها و تری هالومتان ها حذف می شود.

مرحله سوم : حذف کامل مواد شیمیایی مانند کلر به وسیله CTO-Carbon Black Filter،در این مرحله مواد شیمیایی مانند کلر و همچنین طعم و بوی نامطبوع آب به خوبی حذف می شود.

مرحله چهارم : حذف فلزات سنگین و نمکهای محلول و سایر آلودگی ها به وسیله Membrane،در این مرحله طیف وسیعی از ناخالصی ها شامل جامدات محلول در آب ،باکتری ها و ویروس ها تا قطر 0/0001 میکرون حذف می شود.

مرحله پنجم : حذف بو و طعم و رنگ به وسیله Filter In Line Carbon ، در این مرحله هر نوع بو و طعم که ناشی از ذخیره کردن ممکن است به وجود آید حذف می گردد.این فیلتر از عمر بالا و درصد اطمینان خوبی برخوردار است.

مرحله ششم : در این مرحله املاح مفید برای بدن به آب تصفیه شده اضافه می گردد و کیفیت آب را به لحاظ آشامیدن افزایش می دهد.

The first step is the removal of suspended particles in the PP-Pre-Filter Micron, at this stage of suspended particles such as sand and sediments to the water pipes and any particles larger than 5 microns are removed.

Second stage: the removal of organic materials by GAC-Granular Activated Carbon Filter, at this stage and chlorinated organic compounds such as alkanes and chlorine, pesticides and trihalomethanes can be removed.

Third stage: the complete elimination of chemicals such as chlorine by CTO-Carbon Black Filter, at this stage, as well as chemicals such as chlorine taste and odor of water can be removed as well.

Fourth step: remove the heavy metals and dissolved salts and other contaminants by Membrane, in a wide range of impurities such as total dissolved solids, bacteria and viruses can be removed to a diameter of 0.0001 micron.

Step Five: Remove the smell, taste and color by Filter In Line Carbon, at this stage, any flavor that may arise from the storage is eliminated. This filter ensures long life and good rate.

Step Six: The beneficial minerals for the body of water is added to the drinking water quality increases.

Aqua win Water Purifier, Water Filter, Iowa, refrigerator water filters, water, adding beneficial minerals, eliminates bacteria and viruses, remove odor, taste and color, remove THMs, remove suspended solids, metals removal heavy remove soluble salts, remove all chemicals, water quality