دستگاه تصفیه آب آکوا کلین (aqua clean)

تصفیه آب آکوا کلیر

ساخت کشور تایوان
دارای 5و 6 مرحله جهت تصفیه آب
مخزن 16 گالنی
شیر خروجی مجزا
پمپ هیدینگ تایوان

این دستگاه با استفاده از فناوری اسمز معکوس (RO )آب را تصفیه کرده و آبی گوارا جهت نوشیدن به شما ارائه می کند.
کاربرد :فیلترهای 3و2و1 کلیه رسوبات،زنگ زدگی ها،شن و ماسه ،نیترات،سموم، حشره کش ها، سرب و…را از بین میبرد. در مرحله چهارم طیف وسیعی از ناخالصی ها شامل جامدات محلول در آب،نیترات،مواد سمی مانند آرسنیک،سرب، باکتری ها و ویروس ها تا قطر 0.0001 میکرون حذف می شوند(خلوص آب تا 99%).و در مرحله پنجم بوسیله فیلتر پست کربن بوی آب از بین برده میشود. .در مرحله ششم نیز مواد معدنی به آب اضافه شده و در واقع آب به آب معدنی تبدیل می شود.بدین ترتیب شما آبی پاک و خالص و سرشار از املاح معدنی برای استفاده بدست می آورید.

Made in Taiwan

5 and 6 stage water treatment
16 gallon tank
Separate exhaust valve
Pump Hydyng Taiwan

This device uses the technology of reverse osmosis (RO) water purifiers and fresh water for drinking is provided to you.
Application technology of reverse osmosis (RO) and destroys. In the fourth stage, a range of impurities, including dissolved solids, nitrates, toxic substances such as arsenic, lead, bacteria and viruses are removed to 0.0001 microns in diameter (purity water up to 99%)., And the fifth step by filtering posts odor carbon water is eliminated. . The sixth stage of the mineral water and the water is converted to water. Thus you pure water and mineral salts to get high.

Water Purifier Aqua Clean (aqua cleen), Water Purifier Aqua Clean, (aqua cleen), made ​​in Taiwan,
Steps 5 and 6 for 16-gallon water tank, a separate outlet valve, pump Hydyng Taiwan technology of reverse osmosis (RO), total dissolved solids, nitrates, toxic substances such as arsenic, lead, v, bacteria, viruses,