دستگاه تصفیه آب خانگی جدید واترتک

واتر تک

آب شیرین کن های خانگی زیر سینکی به روش اسمز معکوس (Reverse osmosis) عمل می کنند.

روش اسمز معکوس یکی از روش های نوین جداسازی می باشد که در آن املاح تا ابعاد 0.001 میکرون توسط غشای ممبرین و با فشاری که پمپ ایجاد می کند ,حذف می شوند.این روش قادر بهجداسازی مواد غیر آلی حل شده ، مواد آلی حل شده ، آلایندههای میکروبیولوژیکی از قبیل اندوتوکسین ها ، ویروس ها و باکتری ها می باشد .

New household water treatment system Vatrtk, home water filtration systems, new viruses and bacteria domestic desalination under the sink,
Household water desalination, desalination home under the sink reverse osmosis, Reverse osmosis,
Reverse osmosis, 0.001 micron membrane, membrane, inorganic materials, organic materials, microbiological contaminants,
Endotoxins, viruses, bacteria,