دستگاه تصفیه آکوا قابل نصب بر روی یخچال

فیلتر یخچال اکوا

قابل اتصال به یخچال ساید و حذف هزینه های فیلتر مربوطه و تولید یخ شفاف با طمع دلپذیر.

ارسال و نصب رایگان در کل کشور.

با کمترین هزینه از آب گوارا بهره مند شوید

جزئیات کامل محصول

شش مرحله تصفیه آب مستقیم .

خروجی آب مستقیم و بدون نیاز به مخزن ذخیره.

حفظ املاح مفید آب .

حذف کلیه املاح مضر تا 1 میکرون بدون تغییر مزه آب (تلخ شدن آب در سیستم RO).

بدون نیاز به پمپ و مصرف برق.

صرفه جویی در مصرف آب و نداشتن پساب خروجی.

بدون نیاز به شیر میکس.

کسر هزینه های تعمیر و نگهداری.

کم جاو نصب آسان.

مراحل تصفیه آب:

1-فیلتر PP-حذف رسوبات لوله آب ذرات شن ، لجن ، جلبک ها انگلها و سایر ذرات معلق تا 5 میکرون.

2-فیلترUDF-حذف کلر.

3-فیلتر CTO-حذف سموم آفت کش و حشره کش های کشاورزی

4-فیلتر PP-IN LINE-حذف کلیه املاح مضر تا 1میکرون-حذف کدری و تیرگی آب.

5-فیلتر POST CARBON-حذق بو و طعم نامطبوع آب

6-فیلتر MINERAL بیو سرامیک-افودن املاح مورد نیاز و مفیدبدن بصورت سنگهای معدنی.

خدمات دستگاه:

قابل افزایش فیلترهای قلیایی – اینفرارد و لامپ یو ویuv جهت افزایش کیفیت آب .(بعنوان فیلتر مرحله 7)

جابجایی دستگاه در صورت تغییر مکان شما .

Fridge Freezer and exclude filters can be connected to the respective costs and produce a pleasant taste of clear ice.

Send a free install in the whole country.

Benefit at the least cost of fresh water

Full details

The six-stage water purification directly.

Output directly without the need for water storage tank.

Maintaining good mineral water.

Remove harmful salts to 1 micron without changing the taste of beer (bitter water in the RO).

No need to pump and power consumption.

Saving water and no effluent.

No need to mix drinks.

Deduct the cost of repair and maintenance.

Easy Jav low.

Water purification steps:

1-filter sediment water PP- remove sand, silt, algae, parasites and other suspended particles up to 5 micron.

2-filter removes chlorine UDF-.

3-filter removes pesticides and insecticides for agricultural CTO-

4-PP-IN LINE- Remove filter to 1 micron-remove harmful minerals opacity and blur water.

5-Filter POST CARBON- Hzq smell and unpleasant taste of water

6-Filter Bio Ceramic-Afvdn MINERAL Mfydbdn as salts and minerals needed.

Services:

Expandable Storage Filters – Infrared and UV uv lamp to enhance water quality. (As a filtering step 7)

No need to tap Myks, Zkhyrh, tank without water purifier Household water treatment Krj, Kanadayy, electro Kvlmart, Household water treatment, domestic water purifier water purifier Ay, Korea Klmny, Krystal, home water purifier, domestic water purifier Kvvy, remove a small water Mzr, six stages of water purification minerals directly