مواد بازدارنده آنتی اسکالانت

آنتی اسكالانت

درحال حاضر بحران کم آبی ازمشکلات و مسائل عمده درسطح جهان می­باشد. بحران فوق درسالیان اخیربه طورجدی در کشور ایران نیز قابل مشاهده است. به منظورمقابله با این موضوع روشهای شیرین سازی انواع آبهای شورمورد توجه کلیه دست  اندرکاران این صنعت قرارگرفته است. ازمیان روشهای مختلف ، یکی از اقتصادی ترین روشها، روش اسمزمعکوس (RO) می باشد که این روش شیرین سازی درکشور ما نیز به سرعت درحال گسترش است.به دنبال این گسترش و با توجه به حساسیت بالای دستگاه های RO و غشاهای مورد استفاده دراین دستگاه ها و نامرغوب بودن بخش عمده ای ازمواد جلوگیری از رسوب (آنتی اسکالانت) موجود دربازار وغیراصل بودن آنها و همچنین قیمت بالای مواد خارجی موجود دربازار و با در نظر گرفتن نیار مصرف کنندگان به مواد با کیفیت و قیمت مناسب، این شرکت اقدام به تعریف پروژه تحقیقاتی درباب فرموله کردن و تولید این ماده در واحد تحقیق و توسعه خود نمود. نکته حائز اهمیت آن که این شرکت با توجه به دانش فنی موجود، قادربه اختصاصی سازی این فرمول برای آب هایی با شیمی مختلف می باشد و آن را به عنوان مزیتی گران بها به مشتریان خود عرضه می دارد.

At Hazrbhran dehydration problems and issues throughout the world. Iran is also visible above Drsalyan recent crisis in the country seriously. The Mnzvrmqablh with the issue of desalination of waters of all those involved in the industry have been Shvrmvrd. Among different methods, one of the most economical method, RO (RO) desalination is that this country is rapidly expanding.
Following the spread of cholera due to the high sensitivity Vghshahay RO devices used in the devices and prevent poor quality of the bulk material isolated from the sediments (Anti Askalant) as well as the high price of foreign substances on the market in their Drbazarvghyrasl and consumers with regard to material Do quality and reasonable price, Rshya connection with the approval of the company’s Caspian iransu, to define a research project about the formulation and production of the research and development unit.
It is important that the company has the technical knowledge available, to a proprietary formula of water with different chemical and offer it as a benefit that is invaluable.Anti Askalant, Fyltrtsfyh industrial water, industrial effluents anti Askalant, anti Askalant, anti Askalant dequest, Askalant anti-German, anti-Askalant Isfahan, anti Askalant Flvkn, anti Askalant what Askalant anti-acid, anti Askalant, anti Askalant properties, sales of anti-Askalant the price of anti-Askalant, Askalant agents, anti-Askalant ingredients, chemical anti Askalant