تزریق آنتی اسکالانت

تزریق آنتی اسکالانت

میزان تزریق انواع مواد ضد رسوب آب بستگی به پارامترهایی همچون آنالیزآب، میزان دبی، دما، Ph ، میزان ریکاوری سیستم، منبع آب، نوع ممبرین ونحوه آرایش ممبرین‌ها دارد. به طورمعمول میزان تزریق آنتی اسکالانت‌ها درمحدوده 1 الی ppm 6  می‌باشد. معمولاً مشکلاتی که دراثرلایه گذاری شیمیایی (Scaling)در فیلترهای غشایی به وجود می‌آید، عبارتند از:کاهش کیفیت ومقدارجریان آب عبوری. افزایش افت فشارو فشارمورد نیازو مصرف انرژی وهزینه ناشی ازآن. شست و شوهای بیشترو با فواصل زمانی کمتربرای بهبود عملیات که منجربه کاهش عمرمفید غشاها و افزایش هزینه می شود. ازکارافتادگی های مکرروبلند مدت. پارگی وگسیختگی غشا دربرخورد با کریستال‌های رسوبی نوک تیزیکی ازراهکارهای مفید برای جلوگیری ازبروز مشکلات ذکر شده، استفاده ازآنتی اسکالانت‌ها می‌باشد.آنتی اسکالانت مهمترین ماده شیمیائی است که معمولاً درسیستم‌های اسمزمعکوس تزریق می‌گردد. با گذشت زمان به دلیل وجود نمک‌های محلول درآب ورودی به سیستم اسمزمعکوس، محل‌های عبورآب ازغشا دچارگرفتگی شده و به اصطلاح scaling به وجود می‌آید. جهت جلوگیری از این رسوبات برروی ممبران آب ورودی به سیستم RO میزان دوزمناسبی آنتی اسکالانت تزریق می‌شود. عدم استفاده ازاین ماده آسیب جدی به ممبران‌های دستگاه اسمزمعکوس زده و موجب کاهش دبی خروجی وهمچنین بالا رفتن TDS آب می‌گردد. به طورکلی تمامی سیستم‌هایی که درآنها ازفناوری غشایی برای تصفیه آب استفاده می‌شود، درمعرض گرفتگی منافذ روی غشا قراردارند که مهم‌ترین نوع آن سیستم‌های آب شیرین‌کن اسمزمعکوس است.

The amount of water depends on parameters such as injection of anti-fouling materials Nalyzab, flow rate, temperature, Ph, the recovery system, water supply, membrane type and how to make membranes. Usually by injection of anti Askalantha range is 1 to ppm 6. Usually problems of chemical Drasrlayh (Scaling) occurs at the membrane filters include: reducing the quality of water flowing Vmqdarjryan. Increased pressure drop caused it Fsharmvrd Nyazv energy costs. Shows thumb and growing, resulting in reduced service life of the membranes intervals Kmtrbray improve operations and increase cost. By Mkrrvblnd-term disability. Vgsykhtgy membrane rupture in dealing with crystals deposited Azrahkarhay Tyzyky useful tip to avoid the problems mentioned Azbrvz, Askalantha Azanty is used.
Anti Askalant the chemical is usually injected Drsystmhay RO. Over time, because of the salt water solution entering the RO system, where Bvrab Azghsha Dchargrftgy and the so-called (scaling) occurs. To prevent these deposits on the membrane feed water to the RO system Dvzmnasby anti Askalant injected. Do not use this material serious damage to the RO membranes and reduces the output rate is also high TDS water. In general, all systems in which membrane technologies for water treatment is used, the clogging of the pores of the membrane located at the most important of its type RO water systems is Shyrynkn. Anti Askalant, silica, Fyltrkrbn anti Askalant, anti Askalant, anti Askalant dequest,, anti Askalant msds, Askalant anti-German, anti-Askalant Isfahan, anti Askalant Flvkn, anti Askalant What, Askalant, anti Askalant purchase, the buyer anti Askalant properties anti Askalant, Buy anti Askalant, anti Askalant price.