کربن فعال چیست

کربن فعال

کربن فعال که در فرآیند تصفیه آب استفاده می شود، در اثر انجام عملیات حرارتی بر روی موادی که بنیان اصلی آنها کربن است تشکیل می شود و در سطح آن میلیون ها منفذ ، شکاف و حفره ریز میکروسکوپی وجود دارد. اگر به سطح کربن فعال ، به وسیله میکروسکوپ نگاه کنیم سطحی مثل سنگ پا را مشاهده خواهیم کرد. این خلل و فرج روی سطح کربن فعال باعث می شوند که سطح تماس فیلتر کربن با آب بیشتر شود. به طوری که نیم کیلو کربن فعال ، سطحی معادل 60 تا 150 هکتار فراهم خواهد کرد. این منافذ میکروسکوپی مانند تله ای برای مولکولهای آلی بزرگ عمل خواهد کرد و همچنین مولکولهای آلی کوچک نیز جذب سطح کربن خواهند شد.

توانایی کربن فعال برای حذف برخی از میکروارگانیزمها و مواد شیمیایی آلی ، به خصوص آفت کش ها ، تری هالومتان ها(THMs) که محصولات فرعی کلر زنی هستند ، تری کلرواتیلن (TCE) و PCB ، بستگی به عوامل مختلفی از جمله نوع و مقدار کربن استفاده شده ، طراحی فیلتر ، میزان جریان آب ، مدت زمان استفاده از فیلتر و نوع ناخالصی های موجود در آب دارد.

انواع فیلترهای کربن در دستگاه های تصفیه آب

به طور کلی در دستگاه های تصفیه آب خانگی دو نوع فیلتر کربنی بسیار متداول هستند : کربن فعال شنی (GAC) و بلوک کربن یا کربن بلاک . فیلترهای کربن فعال شنی از دانه های کربن که به شکل شن ریزه هستند ساخته شده اند و دارای خاصیت جذب سطحی زیادی هستند و فیلترهای کربن بلاک در بلوک کربن ( تکه جامد کربن ) ساخته شده اند و می توانند تا حدودی ذرات معلق در آب را نیز حذف کنند.

میزان خاصیت جذب سطحی فیلترهای کربن دردستگاه تصفیه آب

فرایند جذب سطحی کربن با قطر منافذ میکروسکوپی موجود در سطح کربن و میزان گریز مولکولهای آلی از دام این منافذ کنترل می شود. نرخ جذب تابع وزن مولکولی و حجم ملوکولی آن ماده آلی است. دانه های کربن فعال به طور موثری کلر باقیمانده در آب آشامیدنی را حذف کرده و از اجزای دیگر دستگاه تصفیه آب خانگی مثل فیلتر غشائی اسمز معکوس ( ممبران RO ) که در برابر کلر حساس است ، محافظت می کنند.

فیلترهای کربنی به تنهایی برای تصفیه آب ، کافی نیستند و معمولا به همراه سایر فیلترهای تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرند. نحوه استفاده از فیلترهای کربنی در کنار سایر فیلترها نکته بسیار مهمی در طراحی یکسیستم تصفیه آب استاندارد و با کیفیت است.

If the surface of the activated carbon surface by a microscope look like we will see a pumice stone. The pores on the surface of activated carbon, carbon filtered water makes the surface more. So that a pound of activated carbon, equivalent to 60 to 150 acres will provide. The microscopic pores will act as traps for large organic molecules, and small organic molecules will absorb the carbon surface.

The ability of activated carbon for the removal of microorganisms and organic chemicals, especially pesticides, trihalomethanes (THMs), which are byproducts of chlorination, trichlorethylene (TCE) and PCB, depending on several factors including the type and amount of carbon used to design filters, water flow rate, duration and type of filter impurities in the water.

Carbon filters, water purification tablets

In general, two types of carbon filter home water treatment devices are very common: sand, activated carbon (GAC) and carbon carbon block or blocks.their removal.

The adsorption properties of carbon filters, water treatment Drdstgah

Carbon adsorption process microscopic pores with diameters in the amount of carbon and organic molecules escape from the trap of the pores can be controlled. Molecular weight and molecular size of the absorption rate of organic material.

Carbon filters for water alone, are insufficient and often are used in conjunction with other filters. How to use carbon filters, along with other very important point in designing filters for water purification Yksystm standard and quality.

Water Purifier aquatech, Aqua Clean Water Purifier, Water Purifier Pyvrytk evaporative desalination, desalination Hormozgan, hybrid desalination, desalination Wikipedia, ionized alkaline water, alkaline ionized water, alkaline ionized water style , soft water desalination, desalination and agricultural, ionized water is alkaline, ionized, alkaline water machine Yi, sales of alkaline ionized water