مشخصات تکنولوژیکی ژنراتورهای ازن

ژنراتورهای ازن

تست دی الکتریک های ژنراتورها تا دو برابر ولتاژ کاری،حدود 8000 ولت در کارخانه  و قبل از حمل. (توانایی تحمل این ولتاژ برای دی الکتریک های شیشه ایی غیر ممکن می باشد.)

تولید ازن در ولتاژی حدود 4000 ولت که بسیار پایینتر از ولتاژ کاری ژنراتور های با دی الکتریک شیشه ای می باشد.

دارای یک فیوز مجزا برای هر دی الکتریک.

بسیار کم حجم و کم مصرف در مقایسه با سایر ژنراتورها بواسطه استفاده استفاده از دی الکتریک های سری AT

ژنراتور های دائم کار صنعتی با قابلیت تولید ازن 10% تا 100% ظرفیت اسمی

دارای واحد کنترل برق بسیار مجهز تحت عنوان PSUs

Dielectric test generator to double the operating voltage of about 8000 volts at the factory before shipment. (For dielectric voltage withstand capability of the glass is impossible.)
Ozone output voltage of 4000 volts, far lower than the operating voltage of the generator is the dielectric glass.
It has a separate fuse for each dielectric.
Very compact and cost effective compared to other generators through the use of dielectric AT series
Industry with the ability to produce ozone generator permanent 10% to 100% of nominal
Power control unit is equipped with an PSUs

ilia water, but Easy two-step water purification, water purification Hayzhnyk, ultra filtration, dielectric test generator, ozone generator technology to produce ozone, dielectric series AT, systems, ultraviolet (UV), ultrafiltration, lamps, UV, products, systems, ultraviolet (UV), ozone generator features